Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Rusava je levostranný přítok řeky Moravy. Délka řeky je 29,2 km a povodí činí cca 147,5 km2. Rusava pramení v Hostýnských vrších na jižním úbočí vrchu Bukovina v přibližné nadmořské výšce 600 m n.m. Rusava protéká stejnojmennou obcí Rusava, několika dalšími vesnicemi a městy Holešov a Hulín. Do Moravy se vlévá pod Kroměříží u Tlumačova v nadmořské výšce cca 187 m n.m. Průměrný průtok řeky při ústí do Moravy je 0,80 m3.s-1. Významnější přítoky řeky Rusavy jsou Ráztoka, Stonáč a Roštěnka.

Tok Rusavy je v horní části nevyrovnaný a rychlý, který se postupem snižuje. Na vrchním toku dominuje hloubkový typ eroze, voda vytváří mnoho erozních tvarů - převážně strže. Střední tok je charakteristický tím, že zde přestává převládat erozní působení řeky a nanesený materiál je vlečen po dně. Od středního toku až k ústí do Moravy je Rusava silně regulována. Vodní toky tak mají rovnoběžný charakter.

Druhým vodním tokem je Slavkovský potok. Ten pramení nad obcí Slavkov pod Hostýnem, teče jihozápadním směrem a na území Jankovic se zprava vlévá do Rusavy. Jeho délka je 6,4 km. Soutok toku s Rusavou leží nad intravilánem obce. Třetím neméně významným tokem je Zhrta. Tento délkou nevelký tok pramení nedaleko katastrálního území řešené obce. Protéká jejím středem a na okraji intravilánu se po 4,6 km vlévá zleva do Rusavy.

Podélný profil Rusavy (staničení ř. km od pramene)

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Rusava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava 22,70 0,23 4,7 -- 12,4 17,2 -- 31,9 40

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy,s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro včasnou výstrahu obce Jankovice na toku Rusava slouží hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava. Včasná výstraha na toku Zhrta je zajišťována hlásným profilem kat. C Jankovice, Zhrta.
Hlásný profil kat. C Jankovice, Zhrta leží na východní hranici katastru obce. Vodoměrná stanice opatřená ultrazvukovou sondou a vodočetnou latí leží na mostu místní komunikace spojující Jankovice s Chomýží. Provozovatelem je obec Jankovice, která je zároveň i příjemcem výstražných zpráv. Ta poté kontaktuje obce pod tokem (Holešov, Třebětice) a ORP Holešov. »
Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava se nachází v obci Chomýž, na pravém břehu řeky Rusavy v ř. km 22,7. Provozovatelem je ČHMÚ Brno. Příjemcem informací o vývoji vodního stavu je obec Chomýž, která poté varuje obce dole pod tokem (Jankovice, Holešov, Třebětice), ORP Bystřice pod Hostýnem, ORP Holešov, Povodí Moravy a KOPIS HZS Zlín. Platnost SPA je od obce Chomýž po ústí řeky do Moravy. »
Pro lepší informovanost lze využít i data ze dvou hlásných profilů v obci Brusné. Prvním je hlásný profil kat. C Brusné, Rusava - lávka u objektu č.p. 96. Tento hlásný profil, ve formě barevných značek na opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č.p. 96. Dalším hlásným profilem je hlásný profil kat. C Brusné, Rusava - most Pod hradem. Tento hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále. Oba dva hlásné profily spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.»
Hlásné profily směrodatné pro území obce Jankovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.