Charakteristika zájmového území

Obec Kobylnice se nachází v Jihomoravském kraji, v SO ORP Šlapanice. Rozkládá se v Dyjsko-svrateckém úvalu. První písemná zmínka o obci je z roku 1306. K 31. 12. 2021 bylo v obci evidováno 1 172 obyvatel.

Katastrální území obce Kobylnice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty. Většina území spadá pod subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Dyjsko-svratecký úval, podcelek Pracká pahorkatina a okrsek Šlapanická pahorkatina. Jedná se o pahorkatinu tvořenou neogenními sedimenty s výstupy brněnského plutonu, kulmu a jury. Nachází se zde říční terasy řeky Svitavy pokryté sprašemi, jsou zde hliniště a pískovny, ojediněle také krasové jevy (Stránská skála). Nejvyšším bodem je vrchol Čtvrtě (331 m n. m.).

Na území obce se vyskytují fluviální nečleněné sedimenty vodních nádrží v okolí vodního toku Říčka a dále se na území vyskytuje spraš a sprašová hlína. Průměrná nadmořská výška obce je 214 m n. m.

Struktura půdního fondu

Na území obce Kobylnice převažuje černozem a jeho variety. V okolí vodního toku Říčka pak převažuje černice fluvická karbonátová. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 510 ha. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má orná půda, která zaujímá téměř 80 % z celkové zemědělské půdy.

Využití pozemků v obci Kobylnice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 402 ha 78.6 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 24 ha 4.7 %
Ovocné sady 12 ha 2.4 %
Trvalé travní porosty 2 ha 0.4 %
Lesní pozemek 21 ha 4.1 %
Vodní plochy 7 ha 1.4 %
Zastavěné plochy 13 ha 2.5 %
Ostatní plochy 30 ha 5.9 %
Celková výměra k.ú. 510 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Kobylnice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 10,1 - 11 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do chladné podoblasti T4. Léto je velmi dlouhé, suché a teplé. Zima je krátká, teplá, suchá až velmi suchá.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2 a T4

Charakteristika T2 T4
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140 110 - 120
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60