Stupně povodňové aktivity

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Kobylnice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Říčka - Zlatý potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Kobylnice:
 • Hlásný profil kat. C - Šlapanice, Říčka - Zlatý potok »
  Hlásný profil kategorie C v podobě vodoměrné latě a čidla pod správou města Šlapanice je umístěný u zatrubnění vodního toku na náměstí u č. p. 4.

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Jiříkovice, Romza »
  Hlásný profil kategorie C v podobě značek stupňů povodňové aktivity a hladinoměrného čidla ve správě obce Jiříkovice se nachází na mostku u sběrných surovin.
 • Hlásný profil kat. C - Podolí, Říčka - Zlatý potok »
  Hlásný profil kategorie C se nachází asi kilometr proti proudu od intravilánu Podolí. Nachází se na mostní konstrukci poblíž Zukalova Mlýna. Provozovatelem hladinoměru je obec Podolí.
 • Hlásný profil kat. C - Sokolnice, Říčka - Zlatý potok »
  Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce Sokolnice na mostě silnice č. II/418. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Měnín, která se nachází na toku Říčka pod obcí Telnice. Vlastníkem a provozovatelem je obec Telnice.

Rozmístění relevantních hlásných profilů pro obce Kobylnice

Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území obce Kobylnice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území obce Kobylnice nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie C Šlapanice (Říčka - Zlatý potok)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Kobylnice je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 190 cm na hlásném profilu kategorie C Šlapanice (Říčka - Zlatý potok)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Šlapanice nebo povodňovou komisí Jihomoravského kraje) na základě informací od hlásné povodňové služby a správce povodí nebo správce vodních děl na toku

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Kobylnice je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 230 cm na hlásném profilu kategorie C Šlapanice (Říčka - Zlatý potok)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně na základě informací od hlásné povodňové služby a správce povodí nebo správce vodních děl na toku
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)