Způsob vyžádání pomoci při povodni

Povodňový orgán obce Kostelní Lhota může požádat povodňový orgán vyššího stupně (Povodňový orgán ORP Nymburk) o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán (povodňová komise ORP Nymburk), který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňové komise obce Kostelní Lhota nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům:

  • datum a čas převzetí
  • rozsah spolupráce
  • ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize

Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Středočeského kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad: