Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celé území obce spadá pod správu Povodí Moravy, s. p. Nejdůležitějším vodním tokem na území obce je Koménka. Vodní tok pramenní v jižní části území obce a protéká samotným intravilánem obce. Koménka teče směrem na sever a vlévá se zleva do Bzovského p. nedaleko města Bojkovice. Celková délka vodního toku činní 8,70 km. Do Koménky se dále vlévá PP č. 6 Koménky, který pramenní na území řešené obce a jeho délka dosahuje 1,73 km. Ve východní části území protékají dva Bezejmenné vodní toky. Bezejmenný tok (ID 10194643) pramenní na území obce Komňa a jeho délka činní 3,17 km. Druhý Bezejmenný tok (ID 10202375) pramenní na katastru sousedního města Bojkovice a jeho celková délka činní 1,53 km. Na západu území protékají levostranné přítoky Koménky LP č. 8 Koménky a LP č. 11 Koménky. Jejich délka činní u prvního zmíněného 1,02 km a u druhého 1,76 km. Jižní hranici katastru dále tvoří vodní tok Krátkovský p. o celkové délce 8,27 km. Do Krátkovského p. se vlévá vodní tok LP č. 30 Krátkovského p., který zasahuje do řešeného území pouze malou částí. Celková délka zmíněného vodního toku činní 1,51. Do Krátkovského p. se zleva vlévá i vodní tok Trstná = LP č. 22 Krátkovského p., dosahující délky 1,80 km.

Obec je nejvíce ohrožována přívalovými srážkami, které způsobují velké škody na majetku obce i samotných jejich obyvatel. Ohrožení přívalovými srážkami dokládá i kritický bod při povodni, který se na území řešené obce nachází. V roce 2013 zasáhla obec Komňa ničivá povodeň z přívalových srážek. Blesková povodeň doprovázena silnou bouří udeřila nejvíce v obcích Bystřice pod Lopeníkem a Komňa. Zvýšená hladina vodního toku Koménky způsobila protržení hasičské nádrže v jižní části obce.

 Vodní toky na území obce Komňa

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Komňa se nenachází měrný profil kategorie A ani B.
Pro potřeby obce byl vybudován hlásný profil kategorie C Komňa (Koménka) » 

Hlásný profil je instalován na vodním toku Koménka nad Hasičskou nádrží (východně od intravilánu obce). Tento hlásný profil monitoruje hlídková služba. Dále je profil vybaven systémem pro automatický přenos dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Komňa

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.