Charakteristika zájmového území

Obec Komárov se nachází v kopcovitém terénu Olomouckého kraje a ve SO ORP Šternberk. Od krajského města Olomouc je Komárov vzdálen asi 25 km severním směrem a 6 km severozápadně od města Šternberk. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1408. Od 1. 1. 1993 je obec samostatná. V minulosti byla místní částí obce Mladějovic a později města Šternberka.

K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 169 obyvatel. Většina zastavěného území se nachází mezi vodními toky Řídečský potok a Zlatý potok. Z důvodu dobré dostupnosti do centra Šternberka je v obci v hojné míře podporována výstavba nových rodinných domů v oblastech ,,Pod mlýnem" a ,,Za dědinou". Velikost řešeného území je 149,2 ha.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celek Nízký Jeseník, podcelek Bruntálská vrchovina a okrsku Řídečská pahorkatina.

Řídečská pahorkatina je členitá pahorkatina na drobách a břidlících andělskohorských a hornobeneškovských vrstev a devonských vulkanitech, zčásti překrytých spraší a svahovými sedimenty. Nachází se zde středně zalesněné porosty smrku, buku a místy vtroušená jedle. V minulosti se zde těžily železné rudy. Nejvyšším bodem oblasti je Lískovec, který leží v katastrálním území sousední obce Řídeč a měří 340 m. n. m. Nejvyšším bodem v katastrálním území Komárov u Mladějovic je Komárovský kopec 300 m. n. m.

Katastrální území obce Komárov

Katastrální území obce Komárov

Digitální model reliéfu obce Komárov

 

Struktura půdního fondu

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (136,7 ha). Naopak vodní plochy (1,4 ha) a lesní pozemky (0,7 ha) zaujímají nejmenší plochy.

Využití pozemků v obci Komárov  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda Zemědělská půda (ZP) celkem 136,7 ha 91,6 %
Orná půda ze ZP 130,3 ha 95,3 %
Zahrady, ovocné sady a vinice ze ZP 5,2 ha 3,8 %
Trvalé travní porosty ze ZP 1,2 ha 0,9 %
Lesní pozemek 0,7 ha 0,5 %
Zastavěná plocha a nádvoří 3,2 ha 2,1 %
Vodní plocha 1,4 ha 0,9 %
Ostatní plocha 7,2 ha 4,9 %
Celková výměra 149,2 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do mírně teplé oblasti MT10. Zájmové území se vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zimy jsou krátké, teplé a velmi suché, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT 10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50