Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky na území obce Komárov

Přehled všech vodních toků a jejich správců na katastrálním území obce Komárov a jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Řídečský potok pramení na hranicích přírodního parku Sovinecko v nadmořské výšce asi 345 m. n. m., délka toku činí 5,29 km. Od pramene směřuje severozápadním směrem k obci Komárov. V říčním kilometru 3,48 km do 3,14 km je zatrubněn (mezi nemovitostmi s č. p. 242 - 260). Tok protéká zejména extravilánem obce, intravilán obce Komárov se nachází na levém břehu. Od Komárova teče jihozápadním směrem k Mladějovicím. Řídečský potok se vlévá do Říčí severozápadně od Újezdu a západně od Mladějovic.

Vodní tok Zlatý potok pramení  v Nízkém Jeseníku, v podstatně vyšší nadmořské výšce než Řídečský potok a to zhruba v 590 m. n. m., protéká údolím mezi vrcholy Ostrá hora a Vysoká Roudná. Délka toku je 6,63 km, protéká obcemi Řídeč a jižně obtéká Komárov. V Komárově protéká zahradami nemovitostí č. p. 249, 259, 245, 237, 240. Dále teče směrem do Mladějovic a před obcí, u nemovitosti č. p. 183, se vodní tok rozvětvuje. Hlavní větev Zlatého potoka obec Mladějovice obtéká ze severu a vlévá se do Řídečského potoka na říčním kilometru 1, 772.

 dkalfga

Vodní toky na území obce Komárov

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Komárov může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Řídečský potok a Zlatý potok. Pro varování a včasnou ochranu obce nejsou stanoveny žádné směrodatné hlásné profily.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Komárov

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.