Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Košíky je ohroženo přibližně 13 objektů, které trvale obývá zhruba 30 obyvatel, z toho 5 patří do rizikové skupiny (lidé starší 70 let, invalidé). Pouze 4 objekty jsou ohroženy vybřežením vodního toku  IDVT 10206556 (který protéká intravilánem obce) a 9 objektů je ohrožováno splachy z přilehlých polí při přívalových srážkách. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Košíky - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází kořenová čistírna odpadních vod, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Košíky
Kontaminovaná místa na území obce Košíky

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Košíky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Košíky u předsedy povodňové komise obce.