Charakteristika zájmového území

Košíky jsou obec v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 10 km severozápadně od Uherského Hradiště v pohoří Chřiby.  Ke dni 1. 1. 2016 zde žilo 388 obyvatel.

Využití pozemků v obci Košíky (k 1.1 2016)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 23,8 %
Orná půda 35,3 %
Zahrady a ovocné sady 2,2 %
Trvalé travní porosty 55,2 %
Lesní půda 72,8 %
Zastavěné plochy 0,9 %
Vodní plochy 0,3 %
Ostatní plochy 2,2 %
Celková výměra k. ú. 1015 ha

 

Obec Košíky na leteckém snímku

Z geomorfologického hlediska spadá obec do soustavy Vnějších Západních Karpat, podsoustavy Středomoravské Karpaty, celku Chřiby a podcelku Stupavská vrchovina. Lokalita spadá do bioregionu Chřibského a do biochor vrchoviny na pískovcovém a slínitém flyši.

Jelikož se obec nachází ve flyšovém pásmu, tak geologické složení je jednotvárné. Většina území je tvořena pískovci, jílovci a slepenci. V menší míře se zde poté vyskytují kamenité až hlinotokamenité sedimenty. Okolí vodních toků je poté složeno především z písků a štěrků.
Z půdních typů převažuje kambizem modální a luvizem oglejená. Dalším rozšířeným typem je kambizem districká a doplňkově se zde vyskytuje fluvizem glejová, která je především v údolích vodních toků. V malé míře jsou zde zastoupeny ještě rankery kambické.

Reliéf okolí obce košíky je kopcovitý, přičemž samotná obce leží v údolí vodního toku IDVT 10206556, a na okolní strany se zvedají kopce Stupavské vrchoviny. Charakteristická je velká členitost daného terénu, kdy maximální nadmořské výšky dosahují téměř 500 m n. m. a nejnižší 240 m n. m. Střední hodnoty se pohybují okolo 350 m n. m. Díky velké členitosti je zde vyšší pravděpodobnost vniku přívalových povodní při silných, či dlouhotrvajících deštích. Nicméně, díky lesnatosti území (která dosahuje 73 %) má zdejší krajina silnou retenční schopnost a přívalové srážky tedy neznamenají tak výraznou hrozbu.
Reliéf je znázorněn na digitálním modelu terénu na obrázku níže.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za období let 1961-2000) většina území obce do teplé oblasti MT11, severní část obce pak do mírně teplé oblasti MT9.

Charakteristika klimatické oblasti MT11 a MT9

Charakteristika
MT11 MT9
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 120 - 150

Svahové nestability na území obce Košíky

Jak lze vidět na obrázku výše, tak na území obce Košíky se nachází celé řada svahových nestabilit. Většinou se jedná o plošné svahové nestability, z nichž se na území vyskytují jak nestability aktivní (červená barva), dočasně uklidněné (tmavě šedá barva) i nestability uklidněné (světle šedá barva). Nutno poznamenat, že velká část severního intravilánu obce leží na aktivní nestabilitě a zbytek na dočasně uklidněné.

Digitální model terénu obce Košíky