Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Na území obce Košíky je největším tokem Kudlovický potok. Kudlovický potok pramení na severních svazích Komínských skal ve výšce 460 m n.m. a ústí zprava do Moravy u Babic ve výšce 180 m n.m. Průměrný sklon koryta toku je 19 ‰.  Nicméně, tento tok neprotéká intravilánem obce Košíky a nezpůsobuje tak pro obec žádné ohrožení.

Podélný profil Kudlovického potoka

Přímo přes intravilán obce protéká bezejmenný tok IDVT 10206556. Tento tok pramení v lokalitě za Žleby pod vrcholem kopce Kozinec (494 m n. m.) v nadmořské výšce přibližně 425 m. Do tohoto toku ústí pět levobřežních přítoků a jeden přítok pravobřežní. Délka přítoků se pohybuje v rozmezí od 150 do přibližně 800 m. Tok teče podél pravé straně komunikace v intravilánu obce a poté se vlévá do Jankovického potoka.  Jelikož se území nachází v pramenné oblasti v kopcovitém terénu, je průtok v roce značně rozkolísaný, přičemž nejvyšších stavů dosahuje v jarním období tání sněhů a při přívalových srážkách.

Podélný profil vodního toku IDVT 10206556

 

Vodní toky na území obce Košíky

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Obec Košíky může být ohrožována především vyššími vodními stavy vodního toku IDVT 10206556. Jelikož se obec nachází v pramenné oblasti, nejsou vybudovány žádné hlásné profily na tocích nacházejících se na území obce Košíky. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží především meteorologická stanice Košíky, která nabízí automatický přenos dat. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Košíky

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.