Charakteristika zájmového území

Obec Ktiš se nachází v Jihočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. V současnosti zde žije 547 obyvatel.
Na poměrně velkém katastru je zástavba soustředěna do osmi uzavřených celků. V centrální části obce jsou typické rodinné domy se zahradami, které vznikly na základech původních statků, doplněné o bytové domy. V zástavbě se rovněž objevují větší zemědělské areály. Katastrální území Ktiš je velmi členité a je vyobrazeno na následujícím obrázku.

Katastrální území obce Ktiš

Obec leží v kopcovitém terénu, z geomorfologického hlediska se většina řešeného území nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Šumavská soustava, oblasti Šumavská hornatina, celku Šumavské podhůří a podcelku Prachatická hornatina. Jižní část katastru leží v podcelku Českokrumlovská vrchovina. Jihozápadní oblast katastru pak spadá do celku Šumava, podcelku Želnavská hornatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 750 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je Ktišská hora o nadmořské výšce 911 m n. m.

Výškové poměry katastrálního území

Sklonitostní poměry charakterizuje následující obrázek. Většina rozlohy katastru se rozkládá v rozmezí10 - 25°, což odpovídá značným až příkrým sklonům. Nejvyšší hodnoty se pohybují do 30° a to v zaříznutých údolích zejména ve střední části katastru.

Sklonitostní poměry katastrálního území

Největším tokem na katastru je Bezdrevský potok, který však protéká mimo zastavěná území obce. Dalšími většími vodními toky jsou Křemžský potok zasahující část obce Ktiš-Pila a Zlatý potok, jenž tvoří část západní hranice katastru. Na katastr zasahuje dále řada menších toků. Podrobnější informace poskytuje kapitola Hydrologické údaje.

Celková rozloha řešeného území činí 3 716,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Ktiše tvořeno především zemědělskou (44,5 %) a lesní půdou (46,6 %). Ze zemědělské půdy zaujímají největší plochy trvalé travní porosty (65,3 %), orná půda pak tvoří 34,2 % zemědělské půdy. Zbytek plochy dále představují zejména ostatní plochy (7,3 %).

Využití pozemků v katastrálním území Ktiš 

Typ pozemku Zastoupení (%) Plocha (ha)
Zemědělská půda ZP celkem 44,5 1653,4
Orná půda ze ZP 34,2 565,2
Zahrady a sady ze ZP 0,6 9,1
Trvalé travní porosty ze ZP 65,3 1079,2
Lesní půda 46,6 1732,7
Vodní plochy 0,3 11,8
Zastavěné plochy 1,2 46,1
Ostatní plochy 7,3 272
Celková výměra 3716,1

 

Katastr Ktiše spadá pod mírně teplou klimatickou oblast MT3 a chladnou oblast CH7. Lokalita se tak vyznačuje krátkým a mírně chladným létem, dlouhým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600 – 800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 4–6 °C. Následující tabulka a mapové snímky charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika podoblastí MT3 a CH7

Klimatické charakteristiky MT3 CH7
Počet letních dnů 20 až 30 10 až 30
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 120 až 140 120 až 140
Počet mrazových dnů 130 až 160 140 až 160
Počet ledových dnů 40 až 50 50 až 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 -3 až -4
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 4 až 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7 15 až 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 až 7 6 až 7
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 až 120 120 až 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 450 500 až 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300 350 až 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 100 až 120
Počet zamračených dnů 120 až 150 150 až 160
Počet jasných dnů 40 až 50 40 až 50

Na katastru obce se nachází dvě maloplošná zvláště chráněná území, a to přírodní rezervace Miletínky, přírodní rezervace Hadce u Dobročkova. Část katastru spadá pod CHKO Blanský les. Většina katastru je pak ještě chráněna jako evropsky významná lokalita Šumava.