Charakteristika zájmového území

Obec Ktiš se nachází v Jihočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. K 1.1. 2020 žije v obci 496 obyvatel.
Na poměrně velkém katastru je zástavba soustředěna do osmi uzavřených celků. V centrální části obce jsou typické rodinné domy se zahradami, které vznikly na základech původních statků, doplněné o bytové domy. V zástavbě se rovněž objevují větší zemědělské areály. Katastrální území Ktiš je velmi členité a je vyobrazeno na následujícím obrázku.

Největším tokem na katastru je Bezdrevský potok, který však protéká mimo zastavěná území obce. Dalšími většími vodními toky jsou Křemžský potok zasahující část obce Ktiš-Pila a Zlatý potok, jenž tvoří část západní hranice katastru. Na katastr zasahuje dále řada menších toků. Podrobnější informace poskytuje kapitola Hydrologické údaje.

Na katastru obce se nachází dvě maloplošná zvláště chráněná území, a to přírodní rezervace Miletínky, přírodní rezervace Hadce u Dobročkova. Část katastru spadá pod CHKO Blanský les. Většina katastru je pak ještě chráněna jako evropsky významná lokalita Šumava.

Katastrální území obce Ktiš

Katastrální území obce Ktiš

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Obec leží v kopcovitém terénu, z geomorfologického hlediska se většina řešeného území nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Šumavská soustava, oblasti Šumavská hornatina, celku Šumavské podhůří a podcelku Prachatická hornatina. Jižní část katastru leží v podcelku Českokrumlovská vrchovina. Jihozápadní oblast katastru pak spadá do celku Šumava, podcelku Želnavská hornatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 750 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je Ktišská hora o nadmořské výšce 911 m n. m.

Výškové poměry katastrálního území

Sklonitostní poměry charakterizuje následující obrázek. Většina rozlohy katastru se rozkládá v rozmezí 10 - 25°, což odpovídá značným až příkrým sklonům. Nejvyšší hodnoty se pohybují do 30° a to v zaříznutých údolích zejména ve střední části katastru.

Sklonitostní poměry katastrálního území

Sklonitostní poměry katastrálního území

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 3 878,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Ktiše tvořeno především lesní půdou (48,3 %). Ze zemědělské půdy zaujímají největší plochy trvalé travní porosty (28,7 %), orná půda pak tvoří 14,0 % z celkové rozlohy. Zbytek plochy dále představují ostatní plochy (7,0 %), vodní plochy (1,4 %), zastavěné plochy (0,3 %) a zahrady (0,2 %).

Využití pozemků v obci Ktiš (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 542,9 ha 14,0 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 8,0 ha 0,2 %
Sady 1,6 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 1 113,7 ha 28,7 %
Lesní půda 1 874,4 ha 48,3 %
Vodní plochy 52,4 ha 1,4 %
Zastavěné plochy 12,0 ha 0,3 %
Ostatní plochy 273,2 ha 7,0 %
Celková výměra k.ú. 3 878,2 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Katastr Ktiše spadá pod mírně teplou klimatickou oblast MT3 a chladnou oblast CH7. Lokalita se tak vyznačuje krátkým a mírně chladným létem, dlouhým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou.

Na území obce Ktiš je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981–2010) v intervalu 6,1–7 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651–800 mm.

Charakteristika podoblastí MT3 a CH7

Klimatické charakteristiky MT3 CH7
Počet letních dnů 20 až 30 10 až 30
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 120 až 140 120 až 140
Počet mrazových dnů 130 až 160 140 až 160
Počet ledových dnů 40 až 50 50 až 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 -3 až -4
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 4 až 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7 15 až 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 až 7 6 až 7
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 až 120 120 až 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 450 500 až 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300 350 až 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 100 až 120
Počet zamračených dnů 120 až 150 150 až 160
Počet jasných dnů 40 až 50 40 až 50