Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celé řešené území spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik.

Katastrem protéká vícero vodních toků, z nichž jsou nejvýznamnější Bezdrevský potok, Zlatý potok a Křemžský potok. Bezdrevský potok pramení kilometr severovýchodně od Šibeníku ve výšce 683 m n. m. a u Bavorovic ústí zleva do Vltavy ve výšce 374 m n. m. Celková plocha povodí dosahuje 335,6 km2 a délka toku činí 43,13 km. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, nicméně na katastru obce Ktiš nezasahuje zastavěné území.

Křemžský potok pramení 1,5 km severozápadně od vrchu Chlum ve výšce 950 m n. m. a u Třísova ústí zleva do Vltavy ve výšce 424 m n. m. Plocha povodí zaujímá 126,6 km2 a délka toku dosahuje 32,44 km. Dle vyhlášky 178/2012 Sb. se jedná o vodohospodářsky významný tok. Na katastru Ktiše zasahuje část obce Ktiš-Pila.

Zlatý potok, jako třetí významný vodní tok, zasahuje pouze hranice katastru Ktiše. Dalšími vodními toky na katastru jsou Vadkovský potok (6,65 km), Střemilský potok (4,90 km), Směděčský potok (4,04 km) a jeden bezejmenný vodní tok (4,02 km). Z výše jmenovaných ani jeden tok nezasahuje zástavbu obce.

Z vodních nádrží se na katastru nachází Ktišský rybník na Křemžském potoce a poté soustava tří malých rybníků na Směděčském potoce.

 

 

Vodní toky na území obce Ktiš 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Ktiš včetně místních částí může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na Křemžském potoce. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásný profill, který je instalován přímo 2 km proti proudu od části obce Ktiš-Pila.
Hlásný profil kat. C Křemžský potok, Ktiš ve správě obce se nachází na mostku pod lesní cestou směrem na Třebovice. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Ktiš

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.