Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na 112 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 169, z toho 22 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat» Objekty byly stanoveny na základě záplavového území odpovídající Q100.
Ohrožené objekty na území obce Lochovice - agregované

Ohrožené objekty na území obce s vyznačeným záplavovým územím Q100 - severní část

Ohrožené objekty na území obce s vyznačeným záplavovým územím Q100 - jižní část

Ohrožující objekty

V záplavovém území Litavky na území obce Lochovice se v části Obora nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni extrémních rozměrů zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o firmu KORONA CZ s.r.o.
Ohrožující objekty na území obce Lochovice
Kontaminovaná místa na území obce Lochovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Lochovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Lochovice u předsedy povodňové komise obce.