Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lochovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lochovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celý katastr obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik.

Litavka (délka 54,6 km, číslo hydrologického pořadí 1-11-04-001) pramení v nadmořské výšce 765 m na východním svahu Malého Toku 2 km severovýchodně od obce Nepomuk v CHKO Brdy. Tento vodní tok nejprve protéká Lází, Bohutínem, Příbramí, Trhovými Dušníky a Bratkovicemi. Za Bratkovicemi protéká hlubokým, 12 km dlouhým údolím, které odděluje centrální Brdy od jejich východní části - Hřebenů. V rámci údolí protéká přes Dominikální Paseky, Čenkov, Jince a Rejkovice, přičemž s ní souběžně vede i silnice II/118 a železniční trať č. 200. Před Lochovicemi vstupuje opět do otevřené krajiny a teče přes Libomyšl a Chodouň ke Zdicím. Dále teče přes Králův Dvůr a pokračuje do Berouna, kde ústí z pravé strany do řeky Berounky v nadmořské výšce 218 m n. m. Plocha povodí Litavky je 629,0 km2.

Litavka protéká středem obce Lochovice. V lokalitě Janov z řeky na levé straně vytéká umělé rameno, které teče kolem domu s č. p. 1, dále kolem sportovního areálu a zámku a nakonec se vlévá zpět do Litavky v blízkosti mostu na silnici II/114 v centru intravilánu. Další, kratší, rameno se z řeky vyčleňuje na pravé straně v lokalitě Janov. Třetí rameno se vyčleňuje opět na levé straně řeky, protéká areálem firmy KORONA CZ s.r.o. a napájí rybník Brodí. Poté se za Bludským Mlýnem vlévá zpět do Litavky.

Litavka je uvedena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Litavky

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Čenkov, Litavka 28,80 0,911 10,3 -- 31,8 45,5 -- 89,2 114

V tabulce níže jsou uvedeny vybrané charakteristiky řeky Litavky.

V katastru obce do Litavky ústí dva levostranné přítoky:

Podlužský potok (číslo hydrologického pořadí 1-11-04-016, délka ca. 8,4 km) pramení v katastru obce Podluhy ve výšce cca 460 m n. m. v ochranném pásmu posádkového cvičiště Jince. Následně vodní tok teče severovýchodním směrem přes intravilán obce Podluhy, dále přes Rpety do Lochovic, kde teče v sousedství místní části Obora. Do Litavky ústí jihovýchodně od železniční stanice. Správcem tohoto vodního toku jsou Lesy ČR, s. p.

Bezejmenný tok (IDVT 10258151, číslo hydrologického pořadí 1-11-04-0172, délka cca 1,9 km) pramení v obci Lochovice v blízkosti intravilánu místní části Netolice. Následně protéká malým obecním rybníkem, kolem bývalých lázní a domu s pečovatelskou službou, kolem kostela sv. Ondřeje a následně je v úseku od silnice II/114 až po soutok s umělým ramenem řeky Litavky zatrubněn. Správcem tohoto vodního toku je obec Lochovice.

Obcí protéká také jeden krátký pravostranný přítok řeky Litavky:

Bezejmenný tok (IDVT 10253954, číslo hydrologického pořadí 1-11-04-0171, délka cca 0,6 km) pramení v obci Lochovice na jihovýchodním okraji intravilánu. Protéká malou bezejmennou vodní nádrží a do Litavky ústí u objektu č. p. 121.

Vodní toky a vodní plochy na území obce Lochovice


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Lochovice

Přehled vodních nádrží na území obce Lochovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Lochovice se nachází celkem 5 vodních nádrží, které mohou ovlivnit odtokové poměry v obci:
  • Brodí (3,5 ha) - chovný rybník v jižní části obce, severozápadně od firmy KORONA s.r.o., je bočně protékaný umělým ramenem řeky Litavky. Správcem této nádrže je Český rybářský svaz - místní organizace Králův Dvůr.
  • Bezejmenná nádrž (0,48 ha) - nachází se v sousedství místní části Obora, protékána je bočně Podlužským potokem. Vlastníkem je obec Lochovice, správcem Český rybářský svaz - místní organizace Králův Dvůr.
  • Zámecký rybník (0,44 ha) - nachází se v sousedství místní školy, protékán je bočně Litavkou. Vlastníkem je dle katastru nemovitostí soukromá osoba.
  • V lázních (0,2 ha) - nachází se v sousedství bývalých lázní a domu s pečovatelskou službou, protékána je levostranným přítokem Litavky (IDVT 10258151). Vlastníkem je dle katastru nemovitostí Hlavní město Praha.
  • Bezejmenná nádrž (0,08 ha) - nachází se na jihovýchodním okraji intravilánu obce, protékána je krátkým pravostranným přítokem Litavky (IDVT 10253954). Vlastníkem je obec Lochovice.