Charakteristika zájmového území

Obec Lochovice se nachází v SO ORP Hořovice. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 1 183 obyvatel. Katastrální plocha obce je 1 324 ha. Střední nadmořská výška obce činí 308 m n. m. Na území obce se nenachází žádné zvláště chráněné území. První písemná zmínka o Lochovicích pochází z roku 1318. Převážná část zastavěného území obce se nachází v rovinatém terénu v širším údolí řeky Litavky. Intravilán obce má charakter převážně rodinných domů se zahradami. V severní části katastrálního území obce se nacházejí rozlehlé zemědělské plochy.

Jižní cíp obce (pod vrcholem Ostrý, 539 m n. m.) je součástí Přírodního parku Hřebeny. Toto území také patří do působnosti Karpatské úmluvy. V intravilánu obce se nacházejí památné stromy - u kostela sv. Ondřeje roste lípa malolistá vysoká 17 m s obvodem kmene 380 cm a východně od místní části Obora roste v blízkosti levého břehu Litavky dub letní vysoký 26 m s obvodem kmene 396 cm.

Katastrální území obce Lochovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, Brdské oblasti, celku Hořovická pahorkatina, dvou podcelků Hořovická brázda (sem patří většina obce) a Brdy (sem patří pouze lokality Na Bělidle a Lopatárna a svah vrchu Ostrý zasahující na území obce). V rámci Hořovické brázdy obec leží ve dvou okrscích - Komárovská brázda (sem patří západní část obce) a Hostomická kotlina (sem patří východní část obce včetně většiny intravilánu).

Komárovská brázda je tvořena převážně břidlicemi, drobami a prachovci svrchního ordoviku, s denudačními zbytky neogenních sedimentů a lokalitami středopleistocenních terasových štěrků a písků. Reliéf představuje erozní sníženinu rozčleněnou údolími potoků severovýchodního směru, menší denudační plošiny a pedimenty.

Hostomická kotlina je tvořena převážně ordovickými prachovci, břidlicemi a drobami, je zde i lokalita miocenních sedimentů a při úpatí Brd a Hřebenů rozsáhlé pokryvy deluviálních hlinito-kamenitých uloženin. Jedná se o širokou úvalovitou sníženinu, visutou nad dalším pokračováním brázdy protékané Berounkou. Ploché dno překrývají fluviální nánosy potoků, při úpatí sousedních jednotek svahové uloženiny a proluviální kužele.

Struktura půdního fondu

Půdní skladba je na území obce Lochovice pestrá. Jsou zde přítomny následující půdní typy (mapované v měřítku 1: 250 000) - kambizem modální, kambizem eutrofní, pseudoglej modální, luvizem modální a hnědozem modální. Podrobný popis těchto půd viz Taxonomický klasifikační systém půd.

Níže uvedená tabulka popisuje plošné a procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků v obci. Území obce je tvořeno především zemědělskou půdou, v rámci níž největší plochu zabírá orná půda. Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky.

Využití pozemků v obci Lochovice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 857.1 ha 64.7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 36.8 ha 2.8 %
Sady 13.7 ha 1 %
Trvalé travní porosty 79.8 ha 6 %
Lesní půda 189 ha 14.3 %
Vodní plochy 30.7 ha 2.3 %
Zastavěné plochy 26 ha 2 %
Ostatní plochy 91.3 ha 6.9 %
Celková výměra k.ú. 1324.3 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (1971) spadá jižní část území obce do mírně teplé oblasti MT7, severní část obce pak do mírně teplé oblasti MT11. Léta jsou v lokalitě dlouhá, mírně teplá až teplá. Přechodná období jsou krátká a mírná, zima je normálně dlouhá a mírná. Průměrný roční úhrn srážek je v této oblasti 500-600 mm, průměrná roční teplota kolem 8-9 °C.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 a MT11

Charakteristika MT7 MT11
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50