Charakteristika zájmového území

Obec Malhostovice leží poblíž soutoku Lubě a jejího přítoku Žalvíř v SO ORP Tišnov, v Jihomoravském kraji. Obec má dvě části – Malhostovice a Nuzířov. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 990 obyvatel. Celková rozloha katastrálního území obce činí 1 151,3 ha.

V blízkém okolí Malhostovic si zaslouží pozornost výchozy červených pískovců ve vrchovinné části katastru na západě a severozápadě, neboť již ve středověku byly surovinou pro výrobu kamenických článků. Permské usazeniny obsahují četné zkameněliny. Jádro regionu představuje okrajovou enklávu tzv. staré sídelní oblasti, která je na východě a jihovýchodě napojena na souvisle zabydlené území.

 

 

Katastrální území obce Malhostovice

Digitální model reliéfu obce Malhostovice

Sklonitostní poměry na území obce Malhostovice


Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky jde o střední část Boskovické brázdy, kterou svírají okraje Českomoravské vrchoviny - Nedvědická vrchovina na severu a Bítešská na jihozápadě. Horninový podklad brázdy tvoří permské usazeniny, pozůstatek dávného prvohorního moře. Lze uvést především arkózovité pískovce, balinské slepence a jílovité břidlice. Kryjí je zde převážně čtvrtohorní spraše, které převrstvují hnědozemě a degradované černozemě. Region odvodňuje řeka Svratka prostřednictvím svých levých přítoků.

Struktura půdního fondu

Území Malhostovic tvořeno především zemědělskou půdou (51,1 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (80,4 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (42,0 %). Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o zemědělské družstvo. Z velké většiny zastavěné území leží podél hlavní komunikace a krátkých vedlejších komunikací.

Využití pozemků v obci Malhostovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 471,1 ha 40,9 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 31.2 ha 2,7 %
Sady 5,0 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 80,4 ha 7,0 %
Lesní půda 482,7 ha 42,0 %
Vodní plochy 14,1 ha 1,2 %
Zastavěné plochy 15,7 ha 1,4 %
Ostatní plochy 51,1 ha 4,4 %
Celková výměra k.ú. 1 151,3 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Malhostovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10°C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce Malhostovice do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, mírně teplým až teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–650 mm, průměrné roční teploty jsou mezi 7 – 8 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika klimatických oblastí na katastru obce

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40–50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160
Počet mrazových dnů 110–130
Počet ledových dnů 30–40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 – (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17–18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100
Srážkový úhrn za vegetační období [mm] 350–400
Srážkový úhrn za zimní období [mm] 200–250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50