Charakteristika zájmového území

Obec Malhostovice leží poblíž soutoku Lubě a jejího přítoku Žalvíř v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. Obec má dvě části – Malhostovice a Nuzířov. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 960 obyvatel. Celková rozloha katastrálního území obce činí 1 151,3 ha.

Území Malhostovic tvořeno především zemědělskou půdou (51,1 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (80,2 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (41,9 %). Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o zemědělské družstvo. Z velké většiny zastavěné území leží podél hlavní komunikace a krátkých vedlejších komunikací.

Využití pozemků v obci Malhostovice

Typ pozemku Rozloha [ha] Podíl z rozlohy [%]
Zemědělská půda ZP celkem 588,0 ha 51,1 %
Orná půda ze ZP 424,1 ha 80,2 %
Zahrady a ovocné sady ze ZP 35,8 ha 6,1 %
Trvalé travní porosty ze ZP 80,5 ha 13,7 %
Lesní půda   482,5 ha 41,9 %
Zastavěné plochy   15,6 ha 1,4 %
Vodní plochy   14,1 ha 1,2 %
Ostatní plochy   51,1 ha 4,4 %
Celková výměra k.ú.   1 151,3 ha 100 %

 

 Katastrální území obce Malhostovice

Digitální model reliéfu obce Malhostovice

Sklonitostní poměry na území obce Malhostovice

Geomorfologické, geologické a klimatické poměry na území obce Malhostovice

Geomorfologicky jde o střední část Boskovické brázdy, kterou svírají okraje Českomoravské vrchoviny - Nedvědická vrchovina na severu a Bítešská na jihozápadě. Horninový podklad brázdy, tvoří permské usazeniny, pozůstatek dávného prvohorního moře. Lze uvést především arkózovité pískovce, balinské slepence a jílovité břidlice. Kryjí je zde převážně čtvrtohorní spraše, které převrstvují hnědozemě a degradované černozemě. Region odvodňuje řeka Svratka prostřednictvím svých levých přítoků.

V blízkém okolí Malhostovic si zaslouží pozornost výchozy červených pískovců ve vrchovinné části katastru na západě a severozápadě, neboť již ve středověku byly surovinou pro výrobu kamenických článků. Permské usazeniny obsahují četné zkameněliny. Jádro regionu představuje okrajovou enklávu tzv. staré sídelní oblasti, která je na východě a jihovýchodě napojena na souvisle zabydlené území.

Katastrální území Malhostovic spadá pod mírně teplé klimatické oblasti MT11. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, mírně teplým až teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–650 mm, průměrné roční teploty jsou mezi 7 – 8 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika klimatických oblastí na katastru obce

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40–50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160
Počet mrazových dnů 110–130
Počet ledových dnů 30–40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 – (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17–18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350–400
Srážkový úhrn za zimní období (duben až září) 200–250