Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Malhostovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Malhostovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Malhostovice

Největším z vodních toků, který protéká územím obce Malhostovice je potok Lubě. Vodní tok Lubě pramení mezi obcemi Rašov a Zhoř, odkud směřuje k jihovýchodu. Od obce Zhoř vodní tok Lubě protéká volnou krajinou, kde pod obcí Bukovice opouští území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. Dále protéká obcí Lubě (okres Blansko) a pokračuje na jih do obce Skalička. Na horním toku přibírá oboustranně několik bezejmenných přítoků. Ve Skaličce se do Lubě vlévá zleva potok Lažánka. Lubě pak pokračuje do Malhostovic, kde se ubírá na západ směrem na Drásov, odkud pokračuje k Tišnovu. Na okraji Tišnova směřuje na jihozápad do Hradčan, kde přijímá Čebínský potok a u obce Březina se levostranně vlévá do Svratky. Délka toku je dle vodohospodářské mapy cca 24,2 km, plocha povodí je 82,8 km2.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Lubě

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Lubě pod obcí Malhostovice 6,9 -- -- -- -- -- -- -- 43
Lubě v místě ústí do Svratky 0,0 0,17 10 16 25 32 40 50 60

Dalšími vodními toky, které protékají územím obce Malhostovice jsou Žlíbek, Šekramský potok, Žalvíř a Pachla.

Žlíbek je levostranným přítokem Lubě v ř. km 8,230. Jedná se o občasný vodní tok, který pramení severně od místní části Nuzířov. Potok protéká kolem silnice vedoucí z Malhostovic do Lipůvky, a dále teče zastavěným územím, kde je v ř. km 0,200 zatrubněn. Pod částí Nuzířov protéká nezastavěným územím. Do Lubě se vlévá severozápadně od intravilánu obce Malhostovice.

Šekramský potok je levostranným přítokem Lubě v ř. km 7,930. Tento vodní tok pramení na západních svazích masívu Zlobice v zalesněném území nad obcí Malhostovice, kde dále protéká Šekramskou zmolí. V obci Malhostovice se na jeho pravém břehu nad silničním mostem v ř. km 0,275 nachází areál zemědělského podniku. Za výše zmíněným mostem již potok protéká pouze nezastavěným územím.

Žalvíř je levostranným přítokem Lubě v ř. km 7,680. Tento potok pramení v zalesněném území východně nad obcí Malhostovice. Nad intravilánem protéká zemědělsky obhospodařovanými pozemky a nachází se zde kaskáda šesti průtočných malých vodních nádrží. V samotném intravilánu obce má tok upravené koryto, křižuje zde několik přístupových lávek, mostů a také v ř. km 0,260 silnici Malhostovice.

Pachla je levostranným přítokem Lubě v ř. km 6,930. Jedná se o občasný vodní tok, jehož hlavní sběrná oblast se nachází jihovýchodně od intravilánu obce, kde se téměř výhradně nacházejí zemědělské pozemky. V zástavbě nejprve protéká areálem koupaliště a následně je v obci na několika místech zatrubněn. Dále křižuje silnici Malhostovice – Lipůvka, a posléze opouští intravilán Malhostovic a vlévá se do Lubě.

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Malhostovice

Přehled vodních děl na území obce Malhostovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
 
Na území obce Malhostovice se nachází celkem 7 vodních nádrží, z nichž 6 leží na vodním toku Žalvíř a jedna na Šekramském potoku.