Charakteristika zájmového území

Obec Mistrovice se nachází v Pardubickém kraji na území okresu Ústí nad Orlicí. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Žamberk. Dle oficiálního turistického členění spadá do oblastí Orlických hor a Podorlicka. K 1. 1. 2015 bylo v obci evidováno 594 obyvatel.  Velikost katastru činí 461 ha, z toho 72 % tvoří zemědělská půda, 17 % lesy, 1,5 % zastavěné plochy, 0,5 % vodní plochy a 9 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola a 1. stupeň základní školy. Obec nabízí několik příležitostí sportovního vyžití - koupaliště, sportovní hřiště a stadion. V obci také najdeme knihovnu, kostel a hřbitov.

Obec Mistrovice leží v podhůří Orlických hor, v sousedství měst Letohrad a Jablonné nad Orlicí. Tato města, včetně nedalekého Žamberka, umožňují obyvatelům obce využívat širší nabídku občanského vybavení, která je vlastní městským sídlům. Dostupnost těchto zařízení je však omezena nízkou nabídkou hromadné dopravy - v zájmovém území je funkční pouze autobusová doprava, železniční trať Letohrad - Hanušovice, která prochází jižní částí obce, nemá v území zastávku.

Převážná část nezastavěného území obce je intenzivně zemědělsky využívána, výjimku tvoří jihozápadní část. Údolí podél toku Tiché Orlice je chráněno jako přírodní park, na východních svazích Malova kopce vznikl sportovní areál pro sjezdové lyžování města Jablonné nad Orlicí. Na jihozápadě sousedí řešené území s přírodní rezervací Sutice, na severozápadě s masivem Jablonského lesa - významným krajinným prvkem. Tímto lesem je vedena také značená turistická trasa z Letohradu do Jablonného nad Orlicí.

Z hlediska technické infrastruktury se v zájmovém území nachází dva vodojemy pro skupinový vodovod obcí Jablonné n. O., Jamné n. O., Mistrovice, Verměřovice, Šedivec, Nekoř a Sobkovice, severozápadní částí území je vedena trasa VTL plynovodu z Letohradu do Jablonného n. O. a z Mistrovic do Verměřovic. V jižní části území je provozován Kamenolom Mistrovice, v kterém je prováděna těžba dioritů, amfibolitů a ruly.

 

 Obec Mistrovice na leteckém snímku