Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějšími vodními toky na správním území obce Mistrovice jsou Tichá Orlice a Mistrovický potok. Řeka Tichá Orlice (hydrologické pořadí 1-02-02-001) se svou délkou 107,5 km tvoří jednu ze dvou zdrojnic Orlice. Pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině (obec Červená Voda). Největším přítokem je řeka Třebovka, která ústí do Tiché Orlice zleva v Ústí nad Orlicí. Plocha povodí Mistrovického potoka je asi 3 km2. Výškový rozdíl toku činí zhruba 180 m. Mistrovický potok protéká obcí v délce 3 km a je v celé délce upraven do lichoběžníkového koryta, tvrdě u objektů (propustky, mostky). V horní části obce teče v betonových trubkách s kanalizačními vpustěmi, což stěžuje odtok vod přirozenou vodotečí a vede při větším průtoku k vybřežování a povrchovému proudění vody po cestách a zahradách. Při nahromadění překážek při vtoku do zatrubnění často dochází k vybřežení (prostor pod Židovým kopcem, v Sádku, v Kotli).

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Mistrovice se nenachází měrný profil. Nejbližší hlásný profil kategorie B najdeme na toku Tichá Orlice v obci Lichkov. Tyto charakteristiky jsou platné pro úsek až po Letohrad (tedy včetně správního území obce Mistrovice).

Základní hydrologické charakteristiky hlásného profilu Tichá Orlice

Místo profiluQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Lichkov, Tichá Orlice (č.22) 1,02 16,8 39,2 51,3 64,9 102

 

Hlásné profily směrodatné pro území obce Mistrovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.