Charakteristika zájmového území

Obec Morkůvky je typickou jihomoravskou vesnicí, která leží v SO ORP Hustopeče. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 498 obyvatel. Velikost obce činí 675.4 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Morkůvky, tak převažuje orná půda. Významný podíl má také lesní půda nacházející se v jižní části katastru. Jsou zde také vinice a sady, zahrady a menší podíl trvalých travních porostů.

Katastrální území obce Morkůvky

 

Geomorfologické charakteristiky

Karpaty sem zasahují svou provincií Západní Karpaty, resp. subprovincií Vnější Západní Karpaty. Tato je zde zastoupena soustavou Moravsko-slovenských Karpat a podsoustavou Středomoravských Karpat. Z nich reliéf území tvoří geomorfologický celek Ždánického lesa, představovaný geomorfologickým podcelkem Boleradická vrchovina a na severovýchodě celek Kyjovská pahorkatina a okrsek Krumvířská pahorkatina. Jsou zde ploché vrchoviny, tvořené jílovci, pískovci a slepenci žďánické jednotky vnějšího flyše, široce zaoblené rozvodní hřbety, plošiny a široce rozevřené, často peckovité údolí.


Struktura půdního fondu

Na území obce Morkůvky jednoznačně dominuje skupina půdních typů černozemě. Podél vodního toku Haraska se nacházejí fluvizemě. Silně svažité půdy a kambizemě leží roztroušeně po katastru.

Celková rozloha řešeného území činí 675.4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití pozemků jako orná půda (472.2 ha). Významné zastoupení má lesní půda (140.3 ha) ležící v jižní části katastru. Dále se zde nachází trvalé travní porosty (28.5 ha), sady (17.1 ha), zahrady (8.7 ha)  a vinice (7.6 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (29.8 ha) a zastavěné plochy (12.7 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 3.5 ha.

Využití pozemků v obci Morkůvky  (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 427.2 ha 63.3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 7.6 ha 1.1 %
Zahrady 8.7 ha 1.3 %
Sady 17.1 ha 2.5 %
Trvalé travní porosty 28.5 ha 4.2 %
Lesní půda 140.3 ha 20.8 %
Vodní plochy 3.5 ha 0.5 %
Zastavěné plochy 12.7 ha 1.9 %
Ostatní plochy 29.8 ha 4.4 %
Celková výměra k.ú. 675.4 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T4, což je nejteplejší oblast ČR. Pro tuto oblast je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, přechodné období velmi krátké s teplým jarem a teplým podzimem, zima krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblastí T4

 

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60