Charakteristika zájmového území

Obec Opatovice nad Labem se nachází přibližně deset kilometrů severně od Pardubic v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Pardubice. V Opatovicích nad Labem bylo k 31. 12. 2011 evidováno 2 465 obyvatel. Velikost katastru obce činí 12,01 km2, z toho přibližně 67 % tvoří zemědělská půda, 2 % lesy, 4 % zastavěné plochy, 7 % vodní plochy a 20% ostatní plochy. V obci se nachází ZŠ a MŠ a knihovna. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Obec nabízí kulturní (ochotnické divadlo, kulturní zařízení) a sportovní zázemí (např. oddíl házené), zájmové činnosti (kynologický spolek, SDH, Klub přátel historie aj.) a příležitosti pro mnoho jiných volnočasových aktivit. Obec Opatovice nad Labem má bohatou historii. Archeologické průzkumy potvrdily, že oblast v okolí obce byla, zejména díky mírnému klimatu, osídlena již v dávných dobách. Zmínku o obci lze nalézt i v Jiráskových Starých pověstech českých, konkrétně v pověsti Opatovický poklad. Významnou památkou je raně renesanční Opatovický kanál, který je dlouhý 32,7 km. Kanál byl postaven Pernštejny koncem 15. století a sloužil k napájení soustavy 230 rybníků. Tato soustava byla svého času větší než rybniční soustava v jižních Čechách.

Území obce je situováno ve Východolabské tabuli v nížině řeky Labe. Nadmořské výšky tohoto plochého terénu dosahují 220 - 230 m n. m. Studované území leží v teplé klimatické oblasti T 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým, teplým létem a mírnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 - 700 mm.

Správní území obce Opatovice nad Labem geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeské tabule, celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická kotlina. Z geologického hlediska pokrývají území obce kvartérní pokryvy, podloží konkrétně tvoří spraše, hlíny, písky a štěrky. Půdní poměry území obce jsou charakterizovány gleji v severní části území, kambizeměmi v bezprostředním okolí obce, regozeměmi v jižní části území a v okolí řeky Labe, na východním okraji území obce, se nachází fluvizemě.