Hydrologické údaje

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Opatovice nad Labem je řeka Labe. Labe pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1387 m n. m., přibližně deset kilometrů východně od města Harrachov. Území obce protéká Labe severo-jižním směrem, dále teče směrem na západ, protéká Čechy a u Hřenska vytéká z České republiky v nadmořské výšce 114 m n. m. Délka toku je 358,3 km a plocha povodí 49 933 km2 (v Česku; celková délka je 1 154 km a celková plocha povodí činí 144 055 km2).

Dalšími toky protékajícími území obce jsou potoky Pašát, Plačický a velké množství malých vodních toků.

Územím obce prochází Opatovický kanál, který dříve napájel soustavu rybníků. Severně od Opatovic nad Labem se nachází rybník „Opaťák", jižně pod obcí najdeme několik rybníků na pravém břehu Labe a také mrtvá ramena řeky Labe.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Opatovice nad Labem se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie A najdeme na řece Labe v obci Němčice, která leží níže na toku.

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Němčice (kat. A, č. 31) »

Profil Labe, Němčice (č. 31)
Plocha povodí 4300,51 km2
Průměrný roční průtok 46,2 m3/s
Průměrný roční stav 128 cm
N-leté průtoky (m3/s) Q1 Q5 Q10 Q20 Q100
  227 415 504 725 826

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Labe, Němčice

SPA Vodní stav [cm] Průtok [ m3/s ]
Bdělost 350 226
Pohotovost 400 282
Ohrožení 450 344
  • aktuální vodní stav - odkaz
  • evidenční list - odkaz
Pro potřeby obce jsou na Opatovickém kanálu umístěny dvě vodočetné latě. První je umístěna výše na toku v ulici Ve Střídni před stavidly. Druhá lať je umístěna o několik metrů níže na toku ve stejné ulici pod stavidly. Obě latě slouží k řízení manipulací na stavidlech.

  Tab. Stupně povodňové aktivity - vodočetná lať, Opatovice nad Labem, Opatovický kanál (1) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 130
Pohotovost 170
Ohrožení 220

 

Tab. Stupně povodňové aktivity - vodočetná lať, Opatovice nad Labem, Opatovický kanál (2) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 160
Pohotovost 220
Ohrožení 260

 


 Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily