Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Opatovice nad Labem.

Po dobu povodní je povodňovým orgánem Povodňová komise obce Opatovice nad Labem.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Opatovice nad Labem bude řídit povodňová komise obce Opatovice nad Labem, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Pardubice.

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komiseJednacího řádu povodňové komise obce Opatovice nad Labem.

 

Povodňová komise obce Opatovice nad Labem:

 • povodňovou situaci řeší ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
 • vzniklé situaci informuje povodňové orgány obcí Čeperka a Dříteč, které se nachází na vodních tocích pod obcí
 • podle potřeby vyžaduje odorgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů ORP Pardubice
 • povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Pardubice

 

Předseda povodňové komise - starosta obce:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu obce Opatovice nad Labem
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Opatovice nad Labem
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu obce Opatovice nad Labem v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

 

Povinnosti povodňové komise obce Opatovice nad Labem:

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Opatovice nad Labem
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí Čeperka a Dříteč, ležící níže na toku a komisi ORP Pardubice
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území obce Opatovice nad Labem
 • zajišťuje organizaci evakuace na území obce Opatovice nad Labem
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech obce Opatovice nad Labem
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např.koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Opatovice nad Labem
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Opatovice nad Labem
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území obce Opatovice nad Labem
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje sPolicií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území obce Opatovice nad Labem
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce popovodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území obce Opatovice nad Labem
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce Opatovice nad Labem
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Opatovice nad Labem (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Opatovice nad Labem
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Opatovice nad Labem
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Opatovice nad Labem a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce obce Opatovice nad Labem
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území obce Opatovice nad Labem

 

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, s. p. (správce povodí a vodního toku)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodního toku)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Pardubice
 9. Složky Armády ČR
 10. Orgány ochrany veřejného zdraví
 11. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 12. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému.

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní. »

 

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se ozpůsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

 Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata kevakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

 Při vyhlášení evakuace:

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu - přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže spohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky vzemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek propracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod sohledem naochranu životního prostředí.