Odtokové poměry


Vodní tok Tichá Orlice má na území ORP Kostelec nad Orlicí oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,0 - 14,381, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nabývá platnosti od 13. 11. 2012 (č. j. 14997/ZP/2012-8). V ř. km 4,391 - 14,381 bylo záplavové území Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 15. 1. 2015 upraveno, nabývá platnosti 3.2.2015 (č. j. 20050/ZP/2014-8). Dle uvedených dokumentů jsou obě záplavová území platná. »

Vodní tok Divoká Orlice má na území ORP Kostelec nad Orlicí oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,0 - 31,0, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nabývá platnosti od 3.5.2010 (č. j. 7862/ZP/2010). V ř. km 12,63 - 25,215 bylo záplavové území Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 20.1.2015 upraveno, nabývá platnosti 10.2.2015 (č. j. 19035/ZP/2014-9). Dle uvedených dokumentů jsou obě záplavová území platná. »

Vodní tok Bělá má na území ORP Kostelec nad Orlicí oficiálně stanovené záplavové území v úseku ř. km 0,0 - 22,037, které bylo vyhlášené okresním úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 27. 11. 2001 (č. j. ŽP1501/01). »

Vodní tok Zdobnice má na území ORP Kostelec nad Orlicí oficiálně stanovené záplavové území v úseku ř. km 0,0 - 3,8, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nabývá platnosti od 22.1.2015 (č. j. 18271/ZP/2014-10). »

Vodní tok Orlice má na území ORP Kostelec nad Orlicí oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 6,623 - 32,811, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nabývá platnosti od 14. 1. 2014 (č. j. 3907/ZP/2013-9). »

Vodní tok Kněžná má na území ORP Kostelec nad Orlicí oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,0 - 15,0, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nabývá platnosti od 20. 4. 2006 (č. j. 5372/ZP/2006). »

Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Mezi ohrožená místa patří především intravilán obcí a měst ležící v záplavovém území vodních toků. Některé lokality jsou také ohrožovány soustředěným povrchovým odtokem ze svahů při přívalových srážkách. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů»

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. »
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Kostelec nad Orlicí

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Kostelec nad Orlicí Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry

 


 Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Místa ohrožení přívalovou povodní na území SO ORP Kostelec nad Orlicí byly primárně stanoveny s ohledem na jejich historický výskyt, dle výpovědi starostů dotčených obcí a měst.»
Místa ohrožení přívalovou povodní na území ORP Kostelec nad Orlicí

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území ORP Kostelec nad Orlicí metodou kritických bodů

Charakteristika kritických bodů na území ORP Kostelec nad Orlicí 

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10 109 644 6,404 % 8,017 %  100,88 ha
10 109 348 9,489 % 76,505 % 264,43 ha
10 105 095 8,689 % 42,358 % 84,2 ha
10 104 134 11,523 % 62,147 % 110 ha
10 104 131 9,431 % 66,859 % 61,39 ha
10 104 158 18,125 % 52,056 % 30,27 ha
10 104 779 6,272 % 85,967 % 201,87 ha
10 103 800 6,282 % 64,555 % 527,25 ha
10 104 142 4,16 % 99,888 % 127,6 ha
10 103 782 3,72 % 100 % 30,58 ha
10 104 567 4,843 % 81,067 % 630,91 ha
10 103 771 5,559 % 75,949 % 853,15 ha
10 110 051 7,437 % 56,874 % 82,98 ha
10 104 762 5,72 % 60,344 % 225,3 ha
10 105 300 6,645 % 62,316 % 94,31 ha
10 105 302 7,384 % 71,851 % 61,43 ha
10 105 298 10,62 % 47,822 % 39,8 ha
10 105 294 6,4 % 48,782 % 55,64 ha
10 110 456 7,305 % 44,702 % 517,95 ha
10 110 455 11,785 % 47,991 % 51,9 ha
10 110 453 10,918 % 52,01 % 55,12 ha
10 103 753 6,985 % 42,318 % 55,4 ha
10 103 752 7,361 % 34,452 % 119,67 ha
10 103 748 5,13 % 46,406 % 137,13 ha
10 103 747 5,927 % 42,451 % 117,89 ha
10 102 436 4,118 % 52,388 % 114,69 ha
10 103 967 5,29 % 0 % 129 ha
Na území SO ORP Kostelec nad Orlicí bylo stanoveno 27 kritických bodů»
Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní na území SO ORP Kostelec nad Orlicí. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 


Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.


Dle seznamu ČHMÚ se mezi kritické toky s výskytem ledových jevů řadí následující toky:

 • Alba v oblasti Týniště nad Orlicí (ř. km 1,1 - 1,25),
 • Divoká Orlice v úseku Doudleby nad Orlicí - Záměl (ř. km 20,346 - 24,000),
 • Náhon Alba v oblasti Týniště nad Orlicí, Na Struze (ř. km 9,090 - 9.680),
 • Tichá Orlice v úseku Čermná nad Orlicí - Čičová (ř. km 11,45 - 13,3).
Ostatní vodní toky na území SO ORP Kostelec nad Orlicí se dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, neřadí mezi kritické. Nicméně, nebezpečné ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na všech tocích. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku – Povodí Labe s. p. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů), je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP. »
Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Kostelec nad Orlicí

Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Kostelec nad Orlicí Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 


Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území SO ORP Kostelec nad Orlicí se vyskytuje řada malých vodních nádrží, které však nemají zpracovaný manipulační řády a havarijní plány. Průběh povodně však může významně ovlivnit situace na VD Pastviny (8,9 mil m3), které se nachází zhruba 20 km východně od města Kostelec nad Orlicí na vodním toku Divoká Orlice na ř. km 55. »
Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové podmínky na území SO ORP Kostelec nad Orlicí

Vodní nádrže na území SO ORP Kostelec nad Orlicí. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Protipovodňová opatření »

Na území SO ORP Kostelec nad Orlicí jsou vybudovaná nebo těsně před realizací následující protipovodňová opatření:
 • Týniště nad orlicí - ochranná hráz
 • Albrechtice nad Orlicí - ochranná hráz
 • Žďár nad Orlicí - ochranná hráz
 • Borohrádek - ochranná hráz
 • Čermná nad Orlicí - stabilizace a zkapacitnění toku
 • Bolehošť - Agrotechnická opatření
 • Čestice - Rekonstrukce rybníka
 • Čestice - ochranná hráz
 • Doudleby nad Orlicí - ochranná hráz
 • Doudleby nad Orlicí- rekonstrukce jezu
 • Krchleby u Kostelce - retenční prostory
Protipovodňová opatření na území SO ORP Kostelec nad Orlicí