Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod je jedním ze 13 správních obvodů Zlínského kraje. Leží v jižní části kraje, na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem a na jihu a východě pak se Slovenskou republikou. V rámci kraje je na západě jeho sousedem správní obvod Uherské Hradiště, na severu správní obvody Zlín a Luhačovice.

Základní údaje o obcích v SO ORP Uherský Brod

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl lesů (%) Podíl vodních ploch (%)
SO ORP Uherský Brod 52 657 47 338 56,0 9,8 33,1 1,1
Bánov 2 085 1 618 68,8 13,0 16,5 1,7
Bojkovice 4 435 4 188 48,1 10,4 40,1 1,4
Březová 1 003 1 377 40,3 13,8 45,2 0,7
Bystřice pod Lopeníkem 797 1 343 50,0 7,1 42,0 0,9
Dolní Němčí 3 001 991 87,0 10,7 1,2 1,1
Drslavice 529 792 53,4 11,4 33,6 1,6
Horní Němčí 828 1 796 52,7 7,9 38,2 1,2
Hostětín 236 364 46,7 10,2 42,6 0,5
Hradčovice 1 018 927 65,5 15,1 18,4 1,0
Komňa 573 1 639 41,0 8,3 50,2 0,5
Korytná 960 1 276 48,3 9,7 40,7 1,3
Lopeník 203 1 253 47,6 7,3 44,8 0,3
Nezdenice 736 835 65,6 8,4 25,3 0,7
Nivnice 3 333 2 548 85,2 6,6 6,4 1,8
Pašovice 722 482 70,2 14,2 13,0 2,6
Pitín 924 2 306 32,1 5,8 61,1 1,0
Prakšice 1 018 960 51,4 12,8 31,8 4,0
Rudice 451 767 61,4 7,9 30,2 0,5
Slavkov 670 1 375 50,3 7,6 40,8 1,3
Starý Hrozenkov 907 1 084 40,1 13,2 46,2 0,5
Strání 3 592 3 976 29,6 5,8 64,1 0,5
Suchá Loz 1 139 1 698 63,3 10,8 24,5 1,4
Šumice 1 682 1 571 75,4 10,0 13,6 1,0
Uherský Brod 16 631 5 206 67,2 14,5 16,8 1,5
Vápenice 201 988 47,1 13,8 38,4 0,7
Veletiny 562 626 69,2 10,8 18,4 1,6
Vlčnov 3 012 2 130 86,9 7,2 5,1 0,8
Vyškovec 156 1 119 35,8 13,9 50,1 0,2
Záhorovice 1 076 1 492 48,5 6,4 43,9 1,2
Žítková 177 611 90,0 7,3 1,9 0,8

Do územní působnosti SO ORP Uherský Brod spadá 30 obcí, z nichž pouze Uherský Brod a Bojkovice mají statut města. K 31. 12. 2014 v obcích správního obvodu žilo 52 657 obyvatel a celková výměra činí 47 338 ha. V rámci kraje žije ve správním obvodu nejmenší podíl městského obyvatelstva (40,1 %). Svou rozlohou je čtvrtým největším správním obvodem v kraji, počtem obyvatel je však až na pátém místě.

Co se týče dopravy, v současné době neprochází správním obvodem žádná dálnice ani rychlostní komunikace. Páteřní komunikace jsou tedy silnice 1. třídy:

  • I/50 Brno – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Trenčín
  • I/54 Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom

Z geomorfologického hlediska je severovýchodní část správního obvodu tvořena Vizovickou pahorkatinou a jihovýchodní část Bílými Karpaty. Vizovická pahorkatina je zastoupena Hluckou pahorkatinou a část Bílých Karpat Lopenickou pahorkatinou, Straňanskou kotlinou a Javořinskou hornatinou s nejvyšším vrcholem Velká Javořina (970 m n.m.).

Celé území náleží geologicky k Západním Karpatům. Paleogenní horniny Magurského flyše jsou tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různě mocných vrstvách střídají. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně andezitů, na něž jsou vázány intruze s pestrým polymetalickým zrudněním (lom Blučník u St. Hrozenkova). Horninovým složením a geologickou stavbou jsou podmíněny i hydrogeologické poměry charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod.

Horninové prostředí podmiňuje geomorfologickou modelaci povrchu. V sv. části převládá pahorkatina s měkkými rysy a JV části je povrch členitější, místy se strmějšími svahy (hřebenová část Bílých Karpat). Dle geomorfologického členění spadá zájmová oblast do soustavy Vnějších Západních Karpat, podsoustavy Moravsko-slovenských Karpat. Dále území náleží níže položenému celku Vizovická vrchovina a ve vyšších nadmořských výškách se nachází geomorfologický celek Bílé Karpaty, které tvoří státní hranici se Slovenskem. Nejvyššími vrcholy zájmového území jsou Velká Javořina (970 m n.m.) a Velký Lopeník, mezi kterými se táhne hřeben, tvořící státní hranici.

Klima je v zájmové oblasti podmíněno nadmořskou výškou a charakterem reliéfu. Dle atlasu podnebí v oblasti Vizovické vrchoviny dosahuje průměrná roční teplota 8 - 9 °C a roční úhrny srážek se pohybují v rozsahu 650 - 800 mm. V oblasti Bílích Karpat dosahuje průměrná roční teplota 7 - 8 °C a úhrn srážek 800 - 1000 mm, v nejvyšších polohách méně než 7 °C a přes 1000 mm.