Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod je jedním ze 13 správních obvodů Zlínského kraje. Leží v jižní části kraje, na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem a na jihu a východě pak se Slovenskou republikou. V rámci kraje je na západě jeho sousedem správní obvod Uherské Hradiště, na severu správní obvody Zlín a Luhačovice. Do územní působnosti SO ORP Uherský Brod spadá 30 obcí, z nichž pouze Uherský Brod a Bojkovice mají statut města. K 1. 1. 2018 v obcích správního obvodu žilo 52 294 obyvatel.

Vyznačené hranice ORP Uherský Brod

 

Základní údaje o obcích v SO ORP Uherský Brod (dle ČSÚ, k 1. 1. 2019)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl lesů (%) Podíl vodních ploch (%)
Bánov 2 118 1 617,8 68,6 12,9 16,6 1,7
Bojkovice 4 365 4 188 48,3 10,2 40,1 1,4
Březová 1 029 1 373,9 42,8 11,9 44,8 0,6
Bystřice pod Lopeníkem 811 1 342,8 49,8 7,1 42,3 0,8
Dolní Němčí 2 966 987,9 83,3 13,5 1,6 1,6
Drslavice 521 789 51,4 13,1 33,8 1,9
Horní Němčí 830 1 793,4 52,8 7,9 38,1 1,2
Hostětín 220 364,1 46,8 10,2 42,6 0,5
Hradčovice 1 023 926,8 65,6 15,1 18,4 1,0
Komňa 561 1 639,3 41,0 8,3 50,2 0,5
Korytná 922 1 275,3 48,3 9,8 40,7 1,3
Lopeník 223 1 253,2 48,1 6,8 44,8 0,3
Nezdenice 730 834,5 65,7 8,3 25,3 0,7
Nivnice 3 357 2 547,7 85,2 6,7 6,4 1,8
Pašovice 713 481,3 70,2 14,2 13,0 2,6
Pitín 925 2 306,1 32,2 5,7 61,2 1,0
Prakšice 1 026 960,1 51,4 12,8 31,8 4,0
Rudice 432 767,2 61,4 7,9 30,1 0,5
Slavkov 668 1 375,5 50,2 7,7 40,8 1,3
Starý Hrozenkov 807 1 084,1 39,6 12,7 47,0 0,7
Strání 3 472 3 979,8 29,1 6,1 63,8 0,5
Suchá Loz 1 136 1 700,2 63,2 10,6 24,8 1,4
Šumice 1 665 1 570,7 75,7 9,9 13,6 1,0
Uherský Brod 16 417 5 206,3 65,1 16,6 16,8 1,5
Vápenice 193 988,2 50,6 10,3 38,4 0,7
Veletiny 549 625,5 69,2 10,8 18,4 1,6
Vlčnov 3 012 2 130,1 86,9 7,3 5,1 0,8
Vyškovec 143 1 117,4 39,4 10,5 49,9 0,2
Záhorovice 1 023 1 491,7 48,4 6,4 44,0 1,2
Žítková 169 611 89,9 7,3 2,0 0,8

 

Doprava

Co se týče dopravy, v současné době neprochází správním obvodem žádná dálnice ani rychlostní komunikace. Páteřní komunikace jsou tedy silnice 1. třídy:

  • I/50 Brno – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Trenčín
  • I/54 Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska je severovýchodní část správního obvodu tvořena Vizovickou pahorkatinou a jihovýchodní část Bílými Karpaty. Vizovická pahorkatina je zastoupena Hluckou pahorkatinou a část Bílých Karpat Lopenickou pahorkatinou, Straňanskou kotlinou a Javořinskou hornatinou s nejvyšším vrcholem Velká Javořina (970 m n.m.).

Celé území náleží geologicky k Západním Karpatům. Paleogenní horniny Magurského flyše jsou tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různě mocných vrstvách střídají. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně andezitů, na něž jsou vázány intruze s pestrým polymetalickým zrudněním (lom Blučník u St. Hrozenkova). Horninovým složením a geologickou stavbou jsou podmíněny i hydrogeologické poměry charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod.

Horninové prostředí podmiňuje geomorfologickou modelaci povrchu. V sv. části převládá pahorkatina s měkkými rysy a JV části je povrch členitější, místy se strmějšími svahy (hřebenová část Bílých Karpat). Dle geomorfologického členění spadá zájmová oblast do soustavy Vnějších Západních Karpat, podsoustavy Moravsko-slovenských Karpat. Dále území náleží níže položenému celku Vizovická vrchovina a ve vyšších nadmořských výškách se nachází geomorfologický celek Bílé Karpaty, které tvoří státní hranici se Slovenskem. Nejvyššími vrcholy zájmového území jsou Velká Javořina (970 m n.m.) a Velký Lopeník, mezi kterými se táhne hřeben, tvořící státní hranici.

Klimatická charakteristika

Klima je v zájmové oblasti podmíněno nadmořskou výškou a charakterem reliéfu. Dle atlasu podnebí v oblasti Vizovické vrchoviny dosahuje průměrná roční teplota 8 - 9 °C a roční úhrny srážek se pohybují v rozsahu 650 - 800 mm. V oblasti Bílých Karpat dosahuje průměrná roční teplota 7 - 8 °C a úhrn srážek 800 - 1000 mm, v nejvyšších polohách méně než 7 °C a přes 1000 mm.

Charakteristika klimatických oblastí T2, MT9, MT10, MT5, MT3, CH7

Charakteristika T2 MT9 MT10 MT5 MT3 CH7
Počet letních dnů 50-60 40-50 40-50 30-40 20-30 10-30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170 140-160 140-160 140-160 120-140 110-140
Počet mrazových dnů 100-110 110-130 110-130 130-140 130-160 140-160
Počet ledových dnů 30-40 30-40 30-40 40-50 40-50 50-60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2-(-3) -3-(-4) -2-(-3) -4-(-5) -3-(-4) -3-(-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18-19 17-18 17-18 16-17 16-17 15-16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 100-120 100-120 100-120 110-120 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350-400 400-450 400-450 350-450 350-450 500-600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200-300 250-300 200-250 250-300 250-300 350-400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 60-80 50-60 60-100 60-100 100-120