Hydrologické údaje

Malá Haná 

Má délku 18,6 km a po společném soutoku s řekou Velkou Hanou v obci Dědice u Vyškova vzniká Haná. Po obou březích toku je roztroušena obytná zástavba. Koryto je v dolní části regulované.

Velká Haná 

Je dlouhá 10,5 km. Protéká obcemi Nové Sady, poté teče při hranici VVP Březina, obcí Ryhtářov a částmi Hamiltony a Dědice. Obytná zástavba je střídavě po obou březích toku. V dolní části je koryto regulované.

Haná 

Vzniká soutokem Malé Hané a Velké Hané  v Dědicích, dále protéká centrem Vyškova, ve spodní části města se vlévá Rostěnický potok. Celková délka toku v zájmovém území je 16 km. Po obou březích toku se nachází zástavba a průmyslové podniky. Koryto toku je v celém úseku regulované.

Drnůvka

Protéká Ježkovicemi, Drnovicemi a Nosálovicemi - místní částí města Vyškov. Celková délka toku v zájmovém území je 11 km. Na okraji Vyškova se vlévá do Rostěnického potoka. Koryto toku je v celé délce regulované a ve střední části v důsledku malého sklonu zanesené a zarostlé vegetací.

Rostěnický potok 

Délka je 14 km. protéká obcemi Kozlany, Kučerov, Rostěnice-Zvonovice a ve Vyškově vytéká z vodní nádrže Kačenec II. Protéká jižní částí Vyškova. Vlévá se do Hané, kde se před začátkem zástavby se zleva vlévá Drnůvka. Koryto toku je regulované. Rakovec pramení 3 km jihovýchodně od obce Jedovnice a na svém horním toku protéká přírodním parkem Rakovecké údolí. 

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území SO ORP Vyškov - N-leté průtoky [m3/s]

TokHlásný profilQ1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
Malá Haná VD Opatovice (ČHMÚ) 3,6 -- 7,8 10,1 -- 16,1 19
Velká Haná Vyškov 2,84 -- 7,38 9,64 12,5 15,61 18,06
Haná Vyškov (ČHMÚ) 7,5 -- 16,5 21 -- 34 40
Haná Vyškov (jez Křečkovice) 11 -- 24 30 -- 51 57
Drnůvka Vyškov 2 -- 6 8,5 11,5 15,5 19
Rostěnický p. Vyškov 4,5 -- 11 15 20 26 32
Rakovec Rousínov 5 -- 13 17 -- -- --
Rakovec Tučapy 2,6 4,5 7 10,5 14 20 25
Medlovický p. Medlovice 1,6 27,7 6,4 7,6 8,5 12 15
Lysovický p. Lysovice 0,6 1,2 2,4 3,7 5,5 8,5 11,5
Habrovanský p. Habrovany 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10
Pobřežický p. Pobřežice 1,5 2,2 3,5 5 6 8 9
Pavlovický p. Pavlovice 1,2 2,1 3,7 5,3 7,5 10,5 13
Bohdalický p. Bohdalice-Pavlovice 0,55 1 1,9 2,9 4,1 6 8
Hlubočanský p. Hlubočany 1,4 2,3 4 5,5 7,5 10 12,2
Kučerovský p. Kučerov (u soutoku s Rostěnickým p.) 0,45 0,8 1,6 2,5 3,4 5,1 6,5
Kučerovský p. Kučerov (nad obcí) 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 2 2,5
Dětkovický p. Dětkovice 0,4 0,68 1,6 2,4 3,6 5,5 7,5

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. A Opatovice - pod nádrží (Malá Haná) ve správě ČHMÚ, se nachází v obci Opatovice na mostku nedaleko domu s č. p. 73. »
Hlásný profil kat. B Vyškov (Haná) ve správě ČHMÚ Brno se nachází nedaleko zdejšího koupaliště a železničního mostu. »
Pro lepší informovanost města a obcí dále na toku byly v rámci projektu protipovodňových opatření instalovány v roce 2015 tři hlásné profily kategorie C - Hamiltony (Velká Haná) », Nosálovice (Drnůvka) » a Křečkovice (Rostěnický potok) ». Všechny tři profily jsou vybavené automatickými hladinoměry s odesíláním dat a napojením na lokální výstražný systém. V případě překročení limit SPA vyšlou řídící jednotky hladinoměrů vystražné zprávy na předvolená krizová čísla.
Na území SO ORP Vyškov se nachází v obcích Rousínov (Rakovec) » a Kučerov (Rostěnický potok) » hlásné profily, které jsou bez automatického přenosu dat a jejich kontrolu musí být zajišťována hlídkovou soužbou.
 Hlásné profily směrodatné pro území SO ORP Vyškov

Hlásné profily v povodňovém plánu ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.