Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok
Obec je ohrožována vodním dílem Šance. Při havárii přehrady Šance je pravděpodobný rozsah zaplaveného území zobrazen na obrázku níže. Ohroženo je cca 50 % domů v obci. » Pro případ přelití vlny přes hráz při sesuvu bylo provedeno modelování na fyzikálním modelu. Výsledky jsou zohledněny stanovením kritických úrovní hladiny v přehradě, při kterých se vyhlašují jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Vymezení ohrožené oblasti v případě zvláštní povodně na vodním díle Šance (pouze pro katastry obce Ostravice)

VD Šance

Vlastní hráz

 • Délka koruny hráze - 342,25 m
 • Šířka koruny hráze - 6,00 m
 • Šířka hráze v patě - 215,00 m
 • Nejnižší místo v údolí - 451,11 m n. m.
 • Kóta koruny hráze - 508,16 - 507,86 m n. m.
 • Vrch těsnícího jádra - 507,11 m n. m.

Spodní výpusti

 • Kóta osy vtoku obtokové štoly - 452,61 m n. m.
 • Kapacita obtokové štoly při kótě 506,91 m n. m. - 70,00 m3/s
 • DN obtokové štoly - 3000 mm
 • DN spodní výpusti obtokové štoly (rozstřikovací uzávěr) - 2000 mm
 • Délka obtokové štoly - 301,00 m
 • Kóta osy vtoku vodovodní štoly - 452,21 m n. m.
 • Max. kapacita při hladině 506,91 m n. m. - 42,60 m3/s
 • DN vodovodní štoly - 2200 mm
 • DN spodní výpusti vodovodní (rozstřikovací uzávěr) - 1600 mm
 • Délka vodovodní štoly - 327,00 m

Bezpečnostní zařízení - přeliv

 • Délka přelivné hrany - 16,50 m
 • Kapacita přelivu při hladině 507,54 m n. m. - 140,00 m3/s
 • Kóta koruny přelivu - 504,20 m n. m.

Vodárenský odběr

 • Kóty etáží z vodovodní štoly - 464,61; 474,61; 484,61 m n. m.
 • Kóty etáží z obtokové štoly - 470,21; 492,11 m n. m.

Manipulace za velkých vod

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty hladiny zásobního prostoru, tj. 501,61 nebo 502,01 m n. m., řídí se velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že odtok je roven přítoku až do hodnoty 70 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok z nádrže udržován na hodnotě 70 m3/s (po dosažení úrovně bezpečnostního přelivu – kóty 504,20 m n. m. – postupným uzavíráním spodních výpustí) a plní se ochranný prostor nádrže.

V případě, že na vzestupné větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 505,00 m n. m., je nutno odtok z nádrže zvýšit na 110 m3/s. Při dosažení kóty hladiny v nádrži 505,60 m n. m. je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala.

Po následném poklesu přítoku a v případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 110 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí, v případě, že by odtok z nádrže klesal pod 110  m3/s, je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu 505,00 m n. m.

Po poklesu hladiny na kótu 505,00 m n. m. se odtok z nádrže snižuje (postupným uzavíráním spodních výpustí, ale tak, aby nedošlo ke stoupání hladiny) na hodnotu 70 m3/s. Pod kótou 505,00 m n. m. je ochranný prostor nádrže prázdněn setrvalým odtokem 70 m3/s (zajišťováno postupným otevíráním spodních výpustí) až do poklesu hladiny na kótu zásobního prostoru nádrže.

V případě, že na poklesové větvi povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 506,10 m n. m. je nutno zvýšit odtok z nádrže otevřením spodních výpustí tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále nestoupala.

V případě, že odtok je větší nebo roven hodnotě 70 m3/s, je nutno zachovat dosažené otevření spodních výpustí, v případě, že by odtok z nádrže klesal pod 70 m3/s, je nutno tuto hodnotu otevíráním spodních výpustí udržet, a to až do poklesu hladiny v nádrži na kótu zásobního prostoru nádrže. Neškodný odtok je 70 m3/s.

Kritické úrovně hladiny v přehradě Šance

SPA Průtok (Ostravice pod nádrží) Hladina (nádrž Šance) Opatření
I. SPA 30 m3/s 501,80 (léto) až 502,2 m n. m. (zima) ---
II. SPA 350 m3/s 503,10 m n. m. ---
III. SPA 370 m3/s 504,2 m n. m. příprava na evakuaci, upozornění občanů
III. SPA - evakuace více než 250 m3/s nestabilita sesuvu nebo nepříznivý vývoj stability hráze nebo hladina na kótě 506 m n. m. sledování stavu, evakuace

 

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

 • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
 • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
 • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
 • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.