Charakteristika zájmového území

Obec Prostřední Bečva leží ve východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských vrchů v nadmořské výšce 430 m. Svou rozlohou 23,5237 km2 patří mezi středně velké obce okresu. Spadá pod ORP Rožnov pod Radhoštěm, od něhož je vzdálena cca 10 km. Obec je součástí Zlínského kraje.

Hlavní část sídla leží v údolí Rožnovské Bečvy, další v bočních údolích Kněhyně a Bacov. Mimo uvedené části s více soustředěným osídlením se nachází množství rozptýlených osad a samot v horských údolích a na stráních Radhoště. Obec je v podstatě rozdělena na 4 místní části - dolní konec, střed, Bacov a Kněhyně. Prostřední Bečva má společné hranice s obcemi: Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Vigantice a na hřebenu Pusteven s obcí Trojanovice a Čeladná.

V obci je postaveno celkem 620 rodinných domků. K rekreaci je využíváno 476 rekreačních chat a chalup, stejně tak 20 rekreačních středisek. Prostřední Bečva měla k 1. 1. 2020 celkem 1764 obyvatel.


Katastrální území obce Prostřední Bečva

V současnosti je Prostřední Bečva jedním z nejvýznamnějších rekreačních středisek v oblasti Beskyd. Areál Pusteven, který je součástí katastru obce tvoří soubor dřevěných horských staveb z let 1891-1900 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Je to především Maměnka a Libušín. Nejstarším objektem je Šumná, do areálu patří i hotel Tanečnica. Na území obce je přírodní rezervace Pod Juračkou, v prostoru Čertových mlýnů a Kněhyně. V zimním období je možnost využít několik lyžařských vleků v areálu Pusteven. Po celou zimu jsou udržovány stopy pro běžkaře, které se táhnou nejen po svazích Pusteven, ale do širšího okolí například na Soláň, Třeštík, a do Rožnova pod Radhoštěm. K ubytování slouží nejen několik středisek, ale i soukromé priváty. V teplém letním počasí nabízí okolní kopce krásné turistické procházky a vyjížďky na horských kolech po Cyklostezce údolím Rožnovské Bečvy. Přímo v centru obce je možnost sportovního vyžití. V roce 1995 byl dokončen Sportovně rekreační areál - u Zavadilky. V této lokalitě jsou známé restaurace Zavadilka a Valašský šenk Zavadilka. Mezi těmito restauracemi se nachází areál, kde se v letním období konají různé kulturní akce. Ve středu obce je hřiště TJ Sokol Prostřední Bečva.

Vzdělávání mládeže zajišťuje základní škola od 1. do 5. ročníku a dvě mateřské školy. V domě služeb najdete zdravotní středisko, poštu, výdejnu léčiv a obchod s textilem. V celé obci je několik prodejen potravin, několik restauračních zařízení a pro turisty je zde také řada možností ubytování. V obci byla v letech 2002 - 2004 vybudována plynofikace. V Domě služeb, který byl v roce 1994 zrekonstruován a rozšířen mají ordinace lékaři, je zde umístěna pošta, holič a prodejna s textilem. V budově je také umístěna výdejna léčiv. Vedle Domu služeb je možnost v prodejně Jednota nákupu základních potravin i drogerie. Také v ostatních částech obce Bacov a Kněhyně jsou prodejny se smíšeným zbožím.

Nejvyšším bodem katastru je Čertův mlýn s 1 206 m nad mořem, který tvoří severní hranici katastru společně s Pustevnami. Jižní hranicí je úpatí solánecké Kyvňačky a hutiské Poskly.

Co se týče využití půdy na území obce Prostřední Bečva, tak zde převažují lesy a zemědělská půda. Polovina orné půdy leží na svazích se sklonem větším než 7°, což by v případě větší rozlohy orné půdy mohlo negativně ovlivnit odtokové poměry v území.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2347,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1509,1 ha). Zbytek plochy tvoří trvale travní porosty (476,9 ha), ostatní plochy (172,7 ha), orná půda (120,4 ha), vodní plochy (26,9 ha), zastavěné plochy (20,2 ha), zahrady (17,6 ha) a sady (3,2 ha). 

Využití pozemků v obci Prostřední Bečva (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 120.4 ha 5.1 %
Zahrady 17.6 ha 0.7 %
Sady 3.2 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 476.9 ha 20.3 %
Lesní půda 1509.5 ha 64.3 %
Vodní plochy 26.9 ha 1.1 %
Zastavěné plochy 20.2 ha 0.9 %
Ostatní plochy 172.7 ha 7.4 %
Celková výměra k.ú. 2347.4 ha 100 %


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska tvoří zájmové území terciérní horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice) západních Karpat na jihu obce, zatímco sever je tvořen staršími mezozoickými alpinský zvrásněnými horninami (pískovce, břidlice).  Středem správního území obce prochází zlom.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, oblasti Západní Beskydy, celků Rožnovská brázda, Hostýnsko-vsetínská hornatina, Moravskoslezské Beskydy a podcelků Vsetínské vrchy a Radhošťská hornatina.

Hostýnsko-vsetínská hornatina je po svých okrajích lemována většími obcemi: od jihu Zlínem a Vizovicemi, ze severu Valašským Meziříčím, od východu Vsetínem a od západu potom Bystřicí pod Hostýnem a Holešovem. Na východě se dostává až k hranici se Slovenskem, kde se „vkliňuje“ mezi Moravskoslezské Beskydy a Javorníky. Celá délka pohoří je přes 55 km, západní část tvoří Hostýnské vrchy, východní část je vyšší a nazývá se Vsetínské vrchy, které do SO ORP Rožnov zasahují. Hornatina je tvořená paleogénními flyšovými souvrstvími, pískovci a jílovci. Vlnící se pohoří skrývá řadu původních a zachovalých přírodních zajímavostí.

Na jihu Radhošťská hornatina klesá pozvolna ve vrchovinu nad Rožnovskou brázdou.

Nejvyšším místem správního obvodu ORP je Čertův mlýn (1206 m n. m.). Radhošťská hornatina se skládá ve sledovaném území z Hodslavického Javorníku, Radhošťského hřbetu a Mezivodské vrchoviny. Ve střední části území se nachází Rožnovská brázda. Ta představuje rozsáhlou sníženinu na severovýchodě Moravy mezi Moravskoslezskými Beskydami a Vsetínskými vrchy. Protéká jí řeka Rožnovská Bečva, která pramení na svazích Vysoké (1024 m n. m.) a po 38 km se za Valašským Meziříčím spojuje s Vsetínskou Bečvou. Rožnovská brázda má mírně zvlněný reliéf s celkovou plochou 109 km2. Její šířka kolísá od stovek metrů (na Horní Bečvě) do 7 km (západně od Rožnova). Nejvyšším bodem je Poskla, 576 m n. m. Jedná se o pahorkatinu až plošnou vrchovinu z vrstev paleogenního a křídového flyše.

Na správním území obce se nachází 11 sesuvných území zabírající dohromady více než 290 ha. Většina sesuvných území je lokalizovaná na severu katastru obce.

Typy půd odpovídají současnému využívání a reliéfu území. V okolí vodního toku převládají fluvizemě arenické, půdní typ obvyklý jednoduchou stratigrafií a častým zaplavováním. Převážnou část území tvoří kambizemě typické pro neúrodné, často zalesněné oblasti. Vrcholová oblast okolí Pusteven je tvořena podzoly. 

Správní území obce náleží do CHKO Beskydy. Na severu území se nachází také Evropsky významná lokalita a ptačí oblast.

Klimatické charakteristiky

Na území obce Prostřední Bečva je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 1001 - 1200 mm a více.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá severní část území obce do chladné podoblasti CH6, jižní část obce pak do chladné podoblasti CH7. Jihozápadní okraj obce spadá do mírně teplé podoblasti MT2.

Charakteristika chladné podoblasti CH6 a CH7 a mírně teplé podoblasti MT2

Charakteristika MT2 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50