Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Územím obce Potštejn protéká významný vodní tok Divoká Orlice. Divoká Orlice pramení v Polsku v 800 m n. m., teče jihovýchodním směrem a tvoří státní hranici s Polskem. Vodní tok má na území České republiky délku 98,8 km a největšími přítoky jsou Rokytenka, Zdobnice a Bělá. Řeka vytváří lehčí peřeje v obci Potštejn, pod ní se uklidňuje, ztrácí kamenitý charakter, vtéká do luk a vytváří písčité naplavené pláže.

Vodní toky na území obce Potštejn

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Divoká Orlice

Místo profiluŘ. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Nekoř, Divoká Orlice 88,50 3,66 30 -- 65,8 85,1 -- 138 165
Hlásný profil kat. A Kostelec nad Orlicí, Divoká Orlice 47,40 8,04 53,7 -- 109 141 -- 233 288

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Potštejn se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie A najdeme na řece Divoká Orlice v Nekoři v ř. km 88,50 ». Stupně povodňové aktivity jsou platné na úseku VD Pastviny - ústí Zdobnice, kritická místa jsou v obcích Líšnice a Záměl. Hlásný profil je tedy směrodatný i pro obec Potštejn a je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.
Pro potřeby obce byl vybudován hlásný profil kategorie C, který se nachází na mostní konstrukci (komunikace II/14) přes Divokou Orlici nad obcí Potštejn. Hlásný profil je ve správě obce Potštejn. »
Dále v obci Potštejn na silničním mostu (ulice Doudlebská) přes vodní tok Divoká Orlice byla umístěna vodočetná lať. »
Výše na toku Divoké Orlice nad obcí Potštejn se nachází hladinoměrná stanice v obci Záchlumí (k. ú. Litice nad Orlicí), která může mít informativní charakter pro obec Potštejn. »
 Hlásné profily směrodatné pro území obce Potštejn

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.