Charakteristika zájmového území

Katastrální území obce Přítluky je rozděleno do dvou nesouvislých částí - Přítluky a Nové Mlýny. Leží pod nádrží Nové Mlýny v SO ORP Břeclav. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 806 obyvatel. Velikost obce činí 1430.9 ha. Průměrná nadmořská výška je 165 m n. m.

Co se týče využití půdy na území obce Přítluky, tak převažuje orná půda. Významný podíl mají také vinice a sady. Nízký podíl lesní půdy je charakteristický pro jižní Moravu, jedná se ovšem především o přirozené doubravy a jaseniny v nivě řeky Dyje.

Využití pozemků v obci Přítluky (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 485.4 ha 33.9 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 220.2 ha 15.4 %
Zahrady 17.1 ha 1.2 %
Sady 196.3 ha 13.7 %
Trvalé travní porosty 104.4 ha 7.3 %
Lesní půda 190.5 ha 13.3 %
Vodní plochy 65.1 ha 4.5 %
Zastavěné plochy 19 ha 1.3 %
Ostatní plochy 132.8 ha 9.3 %
Celková výměra k.ú. 1430.9 ha 100 %

 

Katastrální území obce Přítluky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západopanonská pánev, soustavy Vídeňská pánev a podsoustavy Jihomoravská pánev. Území obce Přítluky pak řadíme do celku Dolnomoravský úval, podcelku Dyjsko-moravská niva na jihu a na severu Dyjsko-moravská pahorkatina, jsou zde dva okrsky. Prvním je Dyjsko-moravská niva - niva řeky Dyje, tvořená čtvrtohorními fluviálními usazeninami - spodním štěrkopísčitým souvrstvím a svrchním souvrstvím hlinitých písků a písčitých hlín, četné meandry byly protnuty umělými koryty, častá mrtvá ramena, uprostřed niv vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrůdy). Dalším okrskem je Přítlucká hora - izolovaná vyvýšenina mezi obcemi Přítluky a Zaječí, složená z hornin žďánické jednotky flyše, jsou zde sesuvy, agrární terasy, vinice.

V části Nové Mlýny se nachází NPR Křivé jezero, předmětem ochrany je zde zachovalá část nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, nelesními mokřadními a vodními společenstvy a odříznutým meandrem Dyje; význačné hnízdiště ptactva. Správu vykonává Správa CHKO Pálava.

Niva řeky Dyje je Evropsky významná lokalita, jsou zde chráněné mokřady Ramsarské úmluvy, vede tudy nadregionální biokoridor a Evropská ekologická síť EECONET.

Nejvíce zastoupenými skupinami půdních typů jsou černozemě, černice a v okolí vodních toků fluvizemě. Dále se zde vyskytují gleje a regozemě.

 

Digitální model reliéfu obce Přítluky

 

Sklonitostní poměry na území obce Přítluky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T4, což je nejteplejší oblast ČR. Pro tuto oblast je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, přechodné období velmi krátké s teplým jarem a teplým podzimem, zima krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblastí T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60