Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Přítluky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přítluky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími vodními toky v území jsou Dyje a Trníček.

Vodní toky na území obce Přítluky

Vodní tok Dyje vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u Raabsu v Rakousku ve výšce 410 m n. m. Ústí zprava do Moravy u Moravského Jánu v 148 m n.m. Plocha povodí je 13 418,17 km2, délka toku 305,6 km, průměrný průtok u ústí je 43,89 m3/s. Pod novomlýnskou přehradou Dyje vstupuje branou mezi Jihomoravskými a Středomoravskými Karpaty do Dolnomoravského úvalu a teče zhruba na jihovýchod a posléze na jih. Její zbylý tok je téměř celý regulován, takže o původním charakteru řeky nyní vypovídají pouze zbytky lužních lesů se zachovanými starými říčními rameny a meandry. Značnou částí dolního toku teče Dyje po severním a východním okraji komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Pod Podivínem se do ní zleva vlévá Trkmanka. Pak protéká druhým největším a posledním sídlem přímo na toku, Břeclaví, kde tvoří dvěma rameny říční ostrov a zprava přijímá Včelínek. Nedlouho poté opět dosahuje hranice s Rakouskem a tvoří ji až do konce svého toku. Krátce předtím, než zaústí zprava do Moravy, vlévá se do ní ještě Kyjovka. Soutok Dyje a Moravy je česko-rakousko-slovenským trojmezím a nejjižnějším a nejníže položeným (148 m n.m.) bodem území Moravy. Do roku 1920 vedla moravsko-rakouská hranice severněji, viz Dyjský trojúhelník.

Vodní tok Dyje přitéká do katastrálního území obce Nové Mlýny na svém cca 42 ř. km. 

Vodní tok Trníček je malý vodní tok, slouží jako závlahový kanál a recipient ČOV. Vodní tok Trníček vtéká do obce Přítluky na svém cca 5 ř. km, protéká pod intravilánem obce a vlévá se do vodního toku Trkmanka. 

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Dyje

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Nové Mlýny (Dyje) 52,3 24,8 160 -- 340 440 -- 690 820

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Přítluky

Přehled vodních děl na území obce Přítluky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Výše po toku Dyje nad územím obce Přítluky se nachází vodní dílo Nové Mlýny ». Více viz. Odtokové poměry.