Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Rapotín je při povodni ohrožováno zhruba 398 budov s číslem popisným, popř. evidenčním, ležících v záplavovém území řeky Desné a jejich přítoků, které trvale obývá zhruba 1251 obyvatel, z toho 119 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
V případě možné povodňové situace, kdy hrozí nebezpečí zaplavení daných objektů, je předseda PK v kontaktu se zástupci těchto objektů a vzájemně se informují o situaci.
Ohrožené objekty na území obce Rapotín - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o objekt bývalých skláren Rapotín, Proma Šumperk, Advanta servis, s. r. o., Areál VÚCHS hospodářství, VPRO, s. r. o.»
Ohrožující objekty na území obce Rapotín
Kontaminovaná místa na území obce Rapotín

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Rapotín.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Rapotín u předsedy povodňové komise obce.