Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rapotín

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rapotín a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Desná most na silnici III/44636a-1 16,25 217,1 28 41 63 83 104 136 163
Rejchartický potok Rapotín 12,00 - 5 8 12 16 22 27 32

Řeka Desná tvoří východní hranici katastru obce Rapotín. Desná (německy Tess) je levostranný přítok řeky Moravy v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Délka toku činí 31 km. Spolu s Divokou Desnou, která je označována jako hlavní pramenný tok, dosahuje délky 43,4 km. Plocha povodí měří 338 km². Pramení v Medvědím žlebu pod Vysokou holí v Hrubém Jeseníku. Až k soutoku s Hučivou Desnou v Koutech nad Desnou v nadmořské výšce 560 m se také nazývá Divoká Desná. Dále směřuje převážně jihozápadním směrem. Protéká Loučnou nad Desnou, okrajem Maršíkova a Rapotínem, u kterého ji výrazně posilují přítoky Merta a Losinka. Dále protéká Vikýřovicemi, Šumperkem a obcí Sudkov. Vlévá se zleva do řeky Moravy u Postřelmova v nadmořské výšce 281 m.

Vodní toky na území obce Rapotín

Vodní toky na území obce Rapotín

Holubí potok pramení v zalesněných svazích nad bývalým vojenským cvičištěm v k. ú. Rapotín (Rapotínská stráň). Je přirozenou svodnicí povrchového odtoku srážkových vod z tohoto území, která byla v historicky nedávné době společně s realizací odvodnění zemědělsky využívaných pozemků upravena do podoby melioračního kanálu s lichoběžníkovým průtočným profilem. Ve spodním úseku toku bylo původní trasa toku v rámci výstavby průtahu silnice I/11 městem Šumperk v 80. letech minulého století přeložena a zkrácena. Tok je pravobřežně vyústěn do řeky Desné pod jezem v ř. km 12,710.

Rejchartický potok pramení mimo oblast zájmového území povodňového plánu na svazích pod sedlem mezi Křížovým vrchem ve výšce cca 610 m n. m. severozápadně od obce Rapotín. Po 6,75 km se potok vlévá do řeky Desné (v ř. km 12,408). V km 0,000 až 1,215 prochází zastavěnou částí obce, zbývající úsek je mimo povodněmi ohrožované území obce. Na toku se nacházejí vodní nádrže R1 (ř. km 0,000), R2 (ř. km 1,250) a R4 (ř. km 2,940).

Potok Losinka má bystřinný charakter. Stejně jako Rejchartický potok pramení mimo zájmovou oblast povodňového plánu a spodním úsekem toku protéká zastavěnou částí obce (mezi ř. km 0,000 - 2,900).

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Rapotín

Přehled vodnícíh děl na území obce Rapotín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V katastru obce Rapotín se nachází několik vodních nádrží, které nejsou regulované a v případě větších srážkových úhrnů mohou mít vliv na odtok vody z povodí. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.