Charakteristika zájmového území

Obec Rapotín leží na severní Moravě, v údolí řeky Desné, severovýchodně od okresního města Šumperk. Na severu je lemována malebným pohořím Jeseníku. Osm kilometrů dlouhá obec se rozkládá od města Šumperka až po Losinský zámek. Na východní straně ji od obce Vikýřovice a Petrova nad Desnou odděluje řeka Desná a na západní straně kopcovitý terén Hanušovické vrchoviny s kopci Městské skály s nadmořskou výškou 689 m a Bukový kopec 641 m. Střední nadmořská výška obce je 345 m. Do řeky Desné se zleva vlévá řeka Merta, zprava Losinka a Rejchartický potok. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 3 259 obyvatel. Velikost obce činí 1 403,6 ha.

Mapa katastrálního území obce Rapotín

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Jižní část území navazuje na severní okraj Hornomoravského úvalu, střední a severní se rozprostírá v místech rozhraní Hraběšické hornatiny a Šumperské kotliny, jež jsou součástí Hanušovické vrchoviny. Nejnižší bod zájmového území je v místě, kde řeka Desná opouští katastrální území obce Rapotín a dále navazuje na katastrální území města Šumperk. Nadmořská výška tohoto místa činí 320 m. Nejvyšší bod tvoří vrchol Městské skály s nadmořskou výškou 689 m nacházející se v severozápadní oblasti zájmového území na hranici katastrálních území Rapotín - Bratrušov - Rejchartice.

Zájmová oblast leží v hlavním povodí řeky Desné, která protéká územím ve směru severovýchod - jihozápad. Intravilánem obce dále protékají, nebo se k němu přibližují a bezprostředně jej ovlivňují i další vodní toky. Řeka Desná tvoří východní hranici katastru obce a samotného zastavěného území obce. 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 403,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (472 ha) a lesní půda (485,5 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (175,4 ha), trvalé travní porosty (111,7 ha), zahrady (104,1 ha), zastavěné plochy (36,8 ha), vodní plochy (17,9 ha) a sady (0,3 ha).

Využití pozemků v obci Rapotín (k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 472 ha 33,8 %
Zahrady 104,1 ha 7,4 %
Sady 0,3 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 111,7 ha 7,9 %
Lesní půda 485,5 ha 34,6 %
Vodní plochy 17,9 ha 1,2 %
Zastavěné plochy 36,8 ha 2,6 %
Ostatní plochy 175, 4 ha 12,5 %
Celková výměra k. ú. 1 403,6 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do oblasti MT7, CH7.

Většina zájmového území spadá do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, pahorkatinného. Menší část, zalesněný kopcovitý východní okraj katastrálního území, patří do okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, vrchovinného, rovněž s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 7,1 °C (údaje ze stanice Šumperk - Temenice). Průměrný roční úhrn srážek činí 705 mm (údaje ze stanice Rapotín).

Vybrané charakteristiky dotčených klimatických oblastí MT7 a CH7

Charakteristika MT7 CH7
Počet letních dnů 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50