Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Rapotín.

Osoby na území obce Rapotín budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě zasažení území povodní na některém z uvedených vodních toků je přístup do postižené oblasti zajišťován po stávající síti státních silnic a místních komunikací. Při zasažení celého zátopového území (případ povodně z roku 1997) je zasažené území dopravně přístupné po státních silnicích ze směru od Bruntálu ze silnice I/11, od Jeseníku I/44 a Rejchartic z III/44640 a dále po stávajících polních a lesních cestách (panel, živice), popř. po železniční trati Šumperk - Vikýřovice - Loučná nad Desnou (omezeně). »
Dopravní omezení na území obce Rapotín
Objízdné trasy na území obce Rapotín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.