Charakteristika zájmového území

Obec Rudlice leží v jihozápadní oblasti Jihomoravského kraje  v SO ORP Znojmo. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 94 trvale žijících obyvatel. Rozloha území obce činí 381 ha.

 

Katastrální území obce Rudlice

 

Přírodní poměry

Geomorfologicky náleží území obce do Českomoravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Tavíkovická pahorkatina. Nejvyšším vrcholem je Zadní kopec (341,4 m n. m.)

Z geologického pohledu leží intravilán obce na podloží kvartérních nezpevněných sedimentů Českého masivu, převážně sprašové hlíny. Jižní část katastru je tvořena moldanubickými metamorfity Českého masivu - svory, ortorulou a pararulou. V nivě Jevišovky se nachází kvartérní nezpevněné sedimenty v podobě hlíny, písku a štěrku, místy s výskytem vltavínů. V severních partiích katastru je Český masiv zastoupen moldanubickými metamorfity - migmatitem a ortorulou.

Půdní pokryv tvoří převážně hnědozem modální, různé druhy kambizemí (modální, mesobazická, dystrická rankerová, arenická) a regozemí (modální, karbonátová). Podél toku Jevišovky se nachází glej modální a fluvizem modální.

Oblast se nachází ve 2. buko-dubovém vegetačním stupni, náleží do kontinentální biogeografické oblasti a Jevišovického bioregionu. Potenciální vegetací jsou černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-carpinetum). Oblast náleží do přírodní lesní oblasti Předhoří Českomoravské vrchoviny. Dřevinný porost v současnosti zastupují především čisté akátiny, bory s příměsí akátu a smrku a dále porosty topolu, vrby a ostatních listnáčů. V severní části katastru se nachází PP Rudlické kopce. Předmětem ochrany jsou zde travino-bylinná společenstva se stepními prvky. Ze vzácných druhů se zde vyskytují např. koniklec velkokvětý, smil písečný, divizna brunátná; ještěrka obecná, křepelka polní či ťuhýk obecný. Oblast okolo toku Jevišovky patří do zóny zvýšené péče o krajinu v rámci sítě EECONET. Z přírodních biotopů zde dle mapování Natura 2000 nalezneme acidofilní suché trávníky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, hercynské dubohabřiny, údolní jasanovo-olšové luhy či štěrbinovou vegetaci silikátových skal a hornin.

Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Jevišovka a Plenkovický potok.

Výškové poměry na území obce Rudlice

 

Sklonitost terénu na území obce Rudlice

 

Podle Quittovy klimatické klasifikace se nachází obec v mírně teplé oblasti MT 11, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, teplá a velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT11

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 150 - 60
Úhrn srážek ve vegetačním období (duben - září) [mm] 350 - 400
Úhrn srážek v zimním období (říjen - březen) [mm] 200 - 250

 

Využití pozemků

Z celkové výměry pozemků (381 ha) je nejvíce zastoupena zemědělská půda, z níž hlavní podíl má půda orná, menší zastoupení mají trvalé travní porosty a minimální zahrady a ovocné sady. Rozloha lesní půdy je hluboko pod celostátním průměrem.

Využití pozemků v obci Rudlice (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 231,8 ha 60,9 %
Zahrady 4,7 ha 1,2 %
Sady 0,7 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 32,1 ha 8,4 %
Lesní půda 50,5 ha 13,3 %
Vodní plochy 5,7 ha 1,5 %
Zastavěná plochy 4,1 ha 1,1 %
Ostatní plochy 51,0 ha 13,3 %
Celková výměra k.ú. 380,6 ha 100,0 %