Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rudlice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod: 
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ředitelka závodu - Ing. Marie Kutílková
Tel.: 565 382 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
Vedoucí provozu - Michal Pokorný 
Tel.: 515 300 551
E-mail: provozznojmo@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán pouze jediný vodní tok, který spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. a je pro území obce ohrožující.

Název vodního toku IDVT ČHP
Jevišovka 10100035 4-14-03-0230-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 956 952 111
Email: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 202 - příslušný správce VT na území obce:
Ing. Miroslav Caha
Tel.: 956 952 402, mob.: 725 133 103
E-mail: miroslav.caha@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán pouze jediný vodní tok, který spadá do působnosti Lesů ČR, s. p. a je pro území obce ohrožující.

Název vodního toku IDVT
ČHP
LP Jevišovky v ř. km 42,2 10207175 4-14-03-0230-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán pouze jediný vodní tok, který nemá na území stanoveného správce a je pro území obce ohrožující.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 15000755 4-14-03-0230-0-00