Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Obecní úřad Rudlice č.p. 36, 671 53 Rudlice
Bohuslav Klouda (starosta)
Tel.: 515 252 261
E-mail: ourudlice@tiscali.cz, obec@rudlice.cz
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 216 111

Odbor životního prostředí - Ing. Jana Stará

Tel.: 515 216 420
Fax: 515 216 446
E-mail: jana.stara@muznojmo.cz
 
Oddělení vodoprávní - Ing. Antonín Alexa
Tel: 515 216 415
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111

Odbor životního prostředí -
Ing. Havíř František
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 571
E-mail: frantisek.havir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesní hospodářství - Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra