Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Ráječko může být při povodni ohrožováno až 160 budov, které trvale obývá zhruba 665 obyvatel, z toho 77 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Krátkodobě pobývajících osob je v obci 150. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat» Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Ráječko - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází celkem tři ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o: čerpací stanici BARY, s. r. o., sběrné středisko odpadů a firmu Tyco Fire & Safety. 
Ohrožující objekty na území obce Ráječko
Kontaminovaná místa na území obce Ráječko

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Ráječko.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Ráječko u předsedy povodňové komise obce.