Charakteristika zájmového území

Obec Ráječko se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 309 obyvatel a katastrální výměra obce činí 501,7 ha.

Většina zastavěného území leží v západní části katastru. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků a je doplněné o zemědělské a průmyslové komplexy.

 

Území obce Ráječko 

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v pahorkatinném terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina a podcelku Adamovská vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 300-450 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 466 m. Západní částí intravilánu ze severní do jižní části protéká vodní tok Svitava. Celým intravilánem pak protéká její levostranný přítok vodní tok Chrábek a Ráječský potok, který ústí do Chrábku.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 501,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Území Ráječka je tvořeno především ornou (40 %) a lesní (31,3 %) půdou. Dále trvale travními porosty (11,1 %), ostatními plochami (9,5 %) a zahradami (3,9 %). Zbytek plochy zaujímají zastavěné (2,4 %) a vodní (1,5 %) plochy a sady (0,3 %).

Využití pozemků v obci Ráječko (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 200,9 ha 40 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 19,6 ha 3,9 %
Sady 1,4 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 55,5 ha 11,1 %
Lesní půda 157,2 ha 31,3 %
Vodní plochy 7,5 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 12,1 ha 2,4 %
Ostatní plochy 47,7 ha 9,5 %
Celková výměra k.ú. 501,7 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území obce Ráječko pod mírně teplé klimatické oblasti MT7 a MT11. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, mírně teplým až teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 až 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 až 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 A MT11

Charakteristika MT7 MT11
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50