Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. 1 máje 250, 679 02 Ráječko 
Tel.: 516 432 629
E-mail: starosta@rajecko.cz
Náměstí Republiky 1316/1, 678 01 Blansko 
Tel.: 516 775 333, 725 112 566
E-mail: pkonecny@blansko.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Batelková Jiřina 
Tel.:  516 775 335
E-mail: batelkova@blansko.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.:  541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra