Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, splachy z polí anebo nefunkční kanalizací.

Na území obce Rtyně nad Bílinou je při povodni ohrožováno 65 budov, které trvale obývá 162 obyvatel, z toho 17 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Rtyně nad Bílinou - agregované

Ohrožující objekty

Při dlouhodobých vytrvalých deštích, přívalových srážkách nebo vzestupu hladiny na vodních tocích v obci může dojít k zaplavení budov, popřípadě průmyslových areálů, které obsahují nebezpečné látky, nebo mohou uvolnit větší množství materiálu do přilehlých vodních toků. Tyto objekty jsou označovány jako ohrožující a v obci Rtyně nad Bílinou byly stanoveny 3. »
V obci se nachází jedno kontaminované místo - areál firmy Enaspol a. s. v části obce Velvěty. »
Ohrožující objekty na území obce Rtyně nad Bílinou
Kontaminovaná místa na území obce Rtyně nad Bílinou

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Rtyně nad Bílinou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Rtyně nad Bílinou u předsedy povodňové komise obce.