Charakteristika zájmového území

Obec Rohle se nachází v Olomouckém kraji ve správním území obce s rozšířenou působností Zábřeh. Obec leží v členitém území Úsovské vrchoviny. Rohli tvoří 3 části – Janoslavice, Nedvězí a Rohle. K 31. 12. 2018 bylo v Rohli hlášeno celkem 640 obyvatel. V obci se nachází mateřská a základní škola, pošta, zdravotnické zařízení a volnočasové spolky (SDH, myslivecké sdružení, spolek rybářů aj.).

Území obce Rohle

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky patří celé správní území obce do Jesenické oblasti, celku Hanušovické vrchoviny a podcelku Úsovské vrchoviny. Geologické podloží je tvořeno třemi horninovými bloky, které jsou uspořádány šikmo za sebou od severní hranice obce po jižní. Prvním jsou starohorní horniny (břidlice, fylity, svory a pararuly), druhým jsou vulkanické horniny (amfibolity a diabasy) a třetím, nejmenším, blokem jsou prvohorní metamorfované horniny (fylity a svory).

 

Struktura půdního fondu

Velikost katastru obce činí 18,56 km2, z toho 47,9 % tvoří zemědělská půda, 46,3 % lesy, 0,5 % vodní plochy, 0,9 % zastavěné plochy a 4,4 % ostatní plochy.

Využití pozemků v obci Rohle (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 567.8 ha 30,6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 34.4 ha 1.9 %
Sady 1.2 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 285.4 ha 15.4 %
Lesní půda 860.2 ha 46.3 %
Vodní plochy 9.4 ha 0.5 %
Zastavěná plocha 16.8 ha 0.9 %
Ostatní plochy 81.4 ha 4.4 %
Celková výměra k. ú. 1856.4 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Klimaticky je území charakterizováno chladnými podoblastmi MT 9 a MT 10, které se vyznačují dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima je mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je 7,4 °C a průměrný roční úhrn srážek činí 583 mm.

Charakteristika chladné podoblasti MT 9 a MT10

Charakteristika MT9 MT10
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50