Charakteristika zájmového území

Obec Rohle se nachází v Olomouckém kraji ve správním území obce s rozšířenou působností Zábřeh. Obec leží v členitém území Úsovské vrchoviny. Rohli tvoří 3 části – Janoslavice, Nedvězí a Rohle. K 1. 1. 2016 bylo v Rohli hlášeno celkem 667 obyvatel.

Katastrální území obce Rohle

Využití pozemků v obci Rohle  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 613.3 ha 33 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 32.8 ha 1.8 %
Sady 1.2 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 260.9 ha 14.1 %
Lesní půda 856.3 ha 46.1 %
Vodní plochy 5.1 ha 0.3 %
Zastavěná plochy 16.2 ha 0.9 %
Ostatní plochy 70.3 ha 3.8 %
Celková výměra k.ú. 1856.2 ha 100 %

Velikost katastru obce činí 18, 56 km2, z toho přibližně 49 % tvoří zemědělská půda, 46 % lesy, 0,5 % vodní plochy, 1 % zastavěné plochy a 3,5 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská a základní škola, pošta, zdravotnické zařízení a volnočasové spolky (SDH, myslivecké sdružení, spolek rybářů aj.).

Geomorfologicky patří celé správní území obce do Jesenické oblasti, celku Hanušovické vrchoviny a podcelku Úsovské vrchoviny. Geologické podloží je tvořeno třemi horninovými bloky, které jsou uspořádány šikmo za sebou od severní hranice obce po jižní. Prvním jsou starohorní horniny (břidlice, fylity, svory a pararuly), druhým jsou vulkanické horniny (amfibolity a diabasy) a třetím, nejmenším, blokem jsou prvohorní metamorfované horniny (fylity a svory).

Charakteristika chladné podoblasti MT 9 a MT10

Charakteristika
MT9 MT10
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu °C -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci °C 17 - 18 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 150 120 - 150

Klimaticky je území charakterizováno mírně teplými oblastmi MT 9 a MT 10, které se vyznačují dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima je mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je 7,4 °C a průměrný roční úhrn srážek činí 583 mm.