Hydrologické údaje

Toky ve správním území obce spadají do černomořského úmoří a povodí řeky Moravy. V okolí Rohle pramení několik malých vodních toků, které se vlévají do říčky Rohelnice. Rohelnice je říčka o délce 16 km. Tok pramení v kopcích nad obcí Nedvězí v nadmořské výšce 462 m, protéká všemi místními částmi Rohle, směřuje jihovýchodně a u Mohelnice se zleva vlévá do Moravy ve výšce 249 m n. m.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Rohle se nenachází měrný profil kategorie A či B.

Pro potřeby obce byl v Rohli vybudován hlásný profil kategorie C na bezejmenném potoce. Hladinoměr je umístěn na mostní konstrukci nedaleko obecního úřadu. Hladinoměr bude zároveň sloužit jako včasná výstraha pro místní část Janoslavice. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Rohle

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.