Charakteristika zájmového území

Město Rtyně v Podkrkonoší se nachází v Královéhradeckém kraji, asi 20 km jihovýchodně od města Trutnov, které je také příslušnou obcí s rozšířenou působností. Město se skládá z jednoho katastrálního území: Rtyně v Podkrkonoší [743143]. Ve městě je evidováno 2 997 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.2018).

 

Správní území města Rtyně v Podkrkonoší

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se nachází v Krkonošsko-jesenické soustavě, na hranicích Krkonošské oblasti, resp. celku Krkonošské podhůří a Orlické oblasti, resp. celku Broumovská vrchovina. Průměrná nadmořská výška města je 405 m. Směrem na severovýchod od zástavby se terén zvedá až do nadmořských výšek 650 m.

Podkrkonošská pahorkatina je členitá kerná pahorkatina v rozsáhlé podhorské sníženině. Pahorkatina je tvořená vrásově a tektonicky porušenými psamitickými a psefitickými horninami a vulkanity podkrkonošské permokarbonské pánve. Charakteristický je strukturně denudační reliéf plošin se sníženými zarovnanými povrchy. Jihozápadní část Broumovské vrchoviny, Žacléřská vrchovina, je tvořena karbonskými a permskými sedimenty. Reliéf je silně rozčleněný, erozně denudační, silně tektonicky porušený.


Struktura půdního fondu

V území města Rtyně v Podkrkonoší jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. V nivě vodních toků se vyvinuly fluvizemě.

Celková rozloha řešeného území činí 1 389 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Třetinu rozlohy správního území města tvoří orná půda (429,7 ha) a třetinu lesní pozemky (427,7 ha). Skoro 20 % rozlohy zájmového území tvoří trvalé travní porosty, 7,5 % zahrady, 2,6 % zastavěné plochy a 0,4 % vodní plochy.

Využití pozemků ve městě Rtyně v Podkrkonoší  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 429,7 ha 30,9 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 104,6 ha 7,5 %
Sady 4,1 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 252,0 ha 18,2 %
Lesní půda 427,7 ha 30,8 %
Vodní plochy 5,2 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 36,5 ha 2,6 %
Ostatní plochy 128,9 ha 9,3 %
Celková výměra k.ú. 1388,6 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do mírně teplé klimatické oblasti MT2.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT2

Charakteristika MT2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50