Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Rtyně v Podkrkonoší

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rtyně v Podkrkonoší a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologické poměry jsou dány geografickou polohou území města a morfologickou charakteristikou území. Územím města protéká Rtyňka s několika přítoky. Podél jižní hranice katastrálního území teče vodní tok Olešnice.

Rtyňka pramení ve správním území města na západních svazích Jestřebích hor, pod vrcholem Na Perném, v nadmořské výšce asi 520 m. Ústí zleva do Úpy v Úpici v 330 m n. m. Celková délka toku je 9 km a průměrný průtok při ústí 0,29 m3.s-1. Rtyňka protéká intravilánem města a v jeho centru je svedena pod zem. V zájmovém území se do ní vlévají dva drobné přítoky.

Olešnice pramení severovýchodně od Červeného Kostelce v nadmořské výšce 478 m n. m a ústí zleva do Úpy ve Zlíči v 290 m n. m. Celková délka toku je 18 km a průměrný průtok při ústí 0,31 m3.s-1. V zájmovém území protéká podél jižní hranice, podél ul. Hronovská a dále z větší části nezastavěnou krajinou.

rtyne_hydro

Vodní toky na území města Rtyně v Podkrkonoší


Základní údaje o vodních nádržích na území města Rtyně v Podkrkonoší

Přehled vodních nádrží na území města Rtyně v Podkrkonoší naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území města se nachází několik drobných vodních nádrží, z nichž největší má rozlohu 2,26 ha, ostatní vodní plochy nedosahují ani 0,5 ha.

Průtočná vodní nádrž na Petrovickém potoce se nachází v severní části zájmového území, pod Haldou Ida. Jedná se o umělou vodní plochu, vzniklou při rekultivaci dobývacího prostoru a je ve vlastnictví podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

V blízkosti intravilánu města se nachází rybník Žabárna, ve správě Povodí Labe, státní podnik, rybník Kocourák a Panský rybník, ve správě města Rtyně v Podkrkonoší. Malé vodní nádrže v zastavěné části města mohou být zdrojem povodňového ohrožení.