Charakteristika zájmového území

Obec Rynoltice leží pod jižními svahy Lužických hor, asi 5 km severovýchodně od Jablonného v Podještědí na hlavní silnici do Liberce. Do správního území Rynoltic spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Nachází se v kraji Libereckém, okres Liberec. Pověřeným úřadem pro obec je Městský úřad Hrádek nad Nisou, obcí s rozšířenou působností Liberec.

Ortofoto mapa obce Rynoltice

Obec Rynoltice na leteckém snímku

Správní území obce, které zahrnuje katastry Rynoltice, Jítrava a Polesí u Rynoltic, má rozlohu 1772 ha. Značnou část území pokrývají lesy (644 ha, tj. 36 % území), orná půda (601 ha, 34 % plochy území) a travní porosty (337 ha, 19 %), menší část území také zahrady (40 ha, 2 %) a další.

První zmínka o Rynolticích spadá již do roku 1364, je ale téměř jisté, že obec byla založena již ve 13. století v době, kdy byl postaven také hrad Lowenberg (dnes zámek Lemberk) bratry Markvardy roku 1241. Vesnice byla založena německými kolonisty, kteří se stahovali do podhradí a hledali zde ochranu. V době husitských válek byla obec srovnána se zemí Žižkovými vojsky, poslední zmínka o existenci obce je z roku 1426. V roce 1563 byla obec opět osídlena obyvatelstvem německého původu. Lidé v tomto kraji byli většinou německého původu až do konce 2. světové války, kdy byla většina obyvatel odsunuta do Německa.

V současné době má obec Rynoltice s okolními částmi a osadami cca 780 stálých obyvatel, v letní sezóně však až čtyřnásobek. V obci se nachází mateřská a základní škola, knihovna, bankovní ústav a další služby. Mezi místní pamětihodnosti patří barokní kostel sv. Barbory postavený v polovině 18. stol. a roubené stavby z 19. století.

Z hlediska geomorfologického území obce leží v provincii Česká vysočina na přechodu Krkonošské oblasti a Severočeské tabule. Severovýchodní část území ohraničuje Ještědsko-kozákovský hřbet, Severozápadní Lužické hory a samotná obec Rynoltice již náleží k nižší Ralské pahorkatině. Geologické podloží tvoří ve vyšších částech obce křemenné a jiné pískovce, v nižších částech podél vodních toků leží čtvrtohorní sedimenty (spraše a sprašové hlíny, štěrky a písky). Kvartérní horniny jsou překryty vodou ovlivněnými půdami (luvizemě, fluvizemě, gleje), ve vyšších částech území leží kambizemě a podzoly. Území obce se rozprostírá v rozsahu nadmořských výšek 325-790 m n. m., nejvyšším vrcholem je Velký Vápenný. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT4.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT4

Charakteristika
MT4
Počet letních dnů 20-30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140-160
Počet mrazových dnů 110-130
Počet ledových dnů 40-50
Průměrná teplota v lednu -2-(-3)
Průměrná teplota v červenci 16-17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110-120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80