Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obcí Rynoltice protéka Panenský potok, který pramení nedaleko Jítravy na svahu kopce Velký Vápenný v nadmořské výšce 505 m n. m. Tok od svého pramene směřuje k východu, protéká městem Jablonné v Podještědí, kde se postupně stáčí k jihu. V Mimoni se Panenský potok vlévá do řeky Ploučnice v nadm. výšce 273 m. Celková délka toku je asi 30 km, velikost povodí toku se udává přibližně 133 km2. Na toku se nachází řada vodních nádrží, žádná z nich ovšem neleží na území obce Rynoltice.

Místní částí Polesí protéka pravobřehý přítok Panenského potoka, místně zvaný jako Rynoltický potok. Pramení v prostoru vodárny v nadmořské výšce 405 m a vlévá se do Panenského potoka v Rynolticích ve výšce 330 m n. m. Na toku je v centru Polesí vybudována požární nádrž (bývalé koupaliště) a níže na toku také dva obecní rybníky, spodní rybník je v současnosti vypuštěn. V suchých obdobích může část Rynoltického potoka vysychat.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Rynoltice může být ohrožováno zvýšenými vodními stavy na Panenském i Rynoltickém potoce. Na území obce se nenachází žádný hlásný profil kategorie A ani B. Pro včasné varování obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. C Jítrava, Panenský p. se nachází na mostě přes Panenský potok v místní části Jítrava u č. p. 26. Hlásný profil kat. C Polesí, Rynoltický p. je umístěn na mostě nad rynoltickými rybníky. Oba profily vlastní a spravuje obec Rynoltice a jsou vybaveny automatickým přenosem dat a zasíláním varovných SMS. Stupně povodňové aktivity na těchto profilech zatím nebyly stanoveny. Třetí hlásný profil kategorie C Rynoltice, Panenský p. je umístěn na mostě na silnici III/27244 přes Panenský potok v obci Rynoltice a je ve správě města Jablonné v Podještědí. Na pilíři mostu jsou vyznačeny hladiny určující jednotlivé stupně povodňové aktivity a také průtoky Q10, Q20, Q50 a Q100. Profil je vybaven automatickým čidlem.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Jítrava, Panenský p. »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 60
Ohrožení 90
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Polesí, Rynoltický p.  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 60
Ohrožení 80
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Rynoltice, Rynoltický p. »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 160
Ohrožení 195
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.