Charakteristika zájmového území

Obec Nové Sedlice se rozkládá jihovýchodně od Opavy, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Opava. Obec se nachází na hlavním silničním tahu I/11 Ostrava‑Opava. K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 497 obyvatel. Velikost obce činí 1,58 km2, z toho cca 85 % tvoří zemědělská půda, 3 % lesy, 3 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 8 % ostatní plochy.

 

Geomorfologicky náleží zájmové území do 2 soustav: Krkonošsko-jesenická soustava zastoupena celkem Nízký Jeseník (okrsek Těškovická pahorkatina) – jižní část obce; a soustava Středopolské nížiny zastoupená celkem Opavská pahorkatina (okrsek Komárovská nížina).

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT9.

Území obce je odvodňováno tokem Sedlinkou (pravostranný přítok Opavy), která pramení v severní části obce Pustá Polom. Teče severozápadním směrem přes Těškovickou pahorkatinu, kolem Podvihova se tok stáčí severním směrem. Na území obce Suché Lazce je na toku vybudována vodní nádrž Sedlinka. Dno toku je stabilizováno kamennými prahy, břehy jsou opevněné kamennou rovnaninou či drátokamennými konstrukcemi. Některé části břehů Sedlinky byly v rámci protipovodňových opatření navýšené dosypáním zeminou či vybudováním opěrných betonových zdi.