Charakteristika zájmového území

Obec Skorošice leží ve Vidnavském výběžku u státní hranice s Polskem. Administrativně se obec řadí do Olomouckého kraje, konkrétně do SO ORP Jeseník. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 745 obyvatel. Plocha katastrálního území obce činí 4651,1 ha.

Lesní porost zabírá více než polovinu území. Lesy leží na západě a jihozápadě katastru. Vzhledem k tomu, že západním směrem dochází k nárůstu nadmořské výšky, mění se i druhová skladba lesa a vyskytuje se zde třetí (dubobukový), čtvrtý (bukový), pátý (jedlobukový), šestý (smrkobukový) i sedmý (bukosmrkový) lesní vegetační stupeň, s převahou pátého stupně. Krajina východní část území je pak charakteristická přítomností polí luk a pastvin, které jsou v blízkosti lesa oddělovány mezemi.

Na území obce se nachází přírodní památka Vodopády stříbrného potoka.

 Využití pozemků v obci Skorošice (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 673,6 ha 14,5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 40,4 ha 0,9 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 731 ha 15,7 %
Lesní půda 2956,7 ha 63,6 %
Vodní plochy 30,5 ha 0,7 %
Zastavěná plochy 25,1 ha 0,5 %
Ostatní plochy 193,9 ha  4,2 %
Celková výměra k.ú. 4651,1 ha 100 %

Převážná část intravilánu obce je lokalizována mezi nadmořskými výškami 440 a 350 m n. m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje terén v jižní části území, kde je její hodnota cca 1100 m n. m. Směr vodních toků, který je determinován směrem průběhu jednotlivých údolí Rychlebských hor, je severovýchodní. Nejvýznamnějšími vodními toky na území Skorošic jsou Skorošický potok, Stříbrný potok, jeho přítok Bučický potok a Petrovický potok. Na východě protíná katastrální území obce i vodní tok Vidnavka. Skorošický potok opouští území v nadmořské výšce cca 346 m n. m.

Území obce Skorošice

Geomorfologicky patří zájmové území do provincie Česká vysočina a Krkonošsko-jesenické soustavy. Severovýchodní část katastru spadá do podsoustavy Krkonošsko-jesenické podhůří, celku Žulovská pahorkatina, podcelku Žulovská pahorkatina a okrsku Tomíkovická pahorkatina. Celá západní část náleží podsoustavě Jesenická oblast, celku Rychlebské hory. Na severozápadě je katastr řazen do podcelku Travenská hornatina a okrsku Nýznerovská hornatina, na jihu pak podcelku Hornolipovská hornatina a okrsku Petříkovská hornatina.

Nýznerovská hornatina je plochá, tvořená rulami, svory, amfibolity a tonality staroměstské skupiny. Jedná se o stupňovitou hrásť, která byla vyzdvižena podél sudetského zlomu. Hornatina je rozčleněna hluboce zařezanými konsekventními údolími a ve vyšších nadmořských výškách se vyskytuje periglaciální georeliéf. Nejvyšším bodem hornatiny je Špičák s 957,2 m n. m.

Petříkovská hornatina je tvořena metamorfovanými horninami, převážně svory, fylity, rulami, krystalickými vápenci a grafity. Jedná se o kernou hornatinu rozčleněnou hluboce zařezanými, radiálně se rozbíhajícími údolími.

Tomíkovická pahorkatina je plochá, tvořená intruzivními horninami žulovského masivu a jeho pláště. Na okrajích se vyskytují kvartérní sedimenty. Pro pahorkatinu jsou typické plošiny říčních teras z ústupové fáze středopleistocénního pevninského zalednění

Podél vodních toků se nacházejí především fluviální jílovitopísčité až písčité hlíny, místy písčité štěrky. Hojně se zde vyskytuje biotit, muskovická až dvojslídná pararula svorového vzhledu, drobně zrnitá dvojslídná ortorula, hlinitokamenité sedimenty výplavových kuželů.

V nejvýše položených oblastech území se vyskytují kambické podzoly lokalizované na lehkých svahovinách svorů a fylitů. V nižších oblastech pak modální rendziny na vápencových svahovinách, kyselé kambizemě na svahovinách kyselých žul, eutrofní kambizemě, modální pseudogleje a modální fluvizemě.

Z hlediska Quittovy klimatické klasifikace (za období 1961 – 2000) spadá území obce do mírně teplé podoblasti C7 a MT1.

Charakteristika chladné podoblasti C7 a MT1

Charakteristika
C7 MT1
Počet letních dnů 10 - 30 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 160 - 180
Počet ledových dnů 50 - 60 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3) - (-4) (-5) - (-6)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 100 - 120